Trang chủ Tin tức Chùm ảnh: Truyền Bồ Tát Giới, Giới đàn Trí Tịnh tại VNQT

Chùm ảnh: Truyền Bồ Tát Giới, Giới đàn Trí Tịnh tại VNQT

155
0

Hội đồng giới sư đăng đàn truyền giới Bồ tát gồm có : HT.Thích Trí Quảng, HT.Thích Như Niệm, HT.Thích Như Tín, HT.Thích Thiện Tánh, HT.Thích Minh Thông, HT.Thích Minh Chơn, HT.Thích Thiện Đức, HT.Thích Thiện Lạc, HT.Thích Minh Hiền, HT.Thích Nhật Lang, HT.Thích Thiện Minh, HT.Thích Tắc Lãnh, HT.Thích Thiện Xuân, HT.Thích Thiện Minh, HT.Thích Chơn Không, HT.Thích Hạnh Ngộ, HT. Thích  Thiện Ngộ, TT.Thích Thiện Nghĩa, TT.Thích Trí Chơn, TT.Thích Huệ Công.

Đúng 7giờ30, chư tôn đức Hội đồng Giới sư đã chính thức tấn đàn truyền giới Bồ-tát, cho hàng chư giới tử xuất gia và tại gia tại Đại hùng Bảo điện Việt Nam Quốc Tự.

Tại giới trường, chư Tăng Ni, cư sĩ giới tử đã nhất tâm cần cầu thọ lãnh giới pháp, phát nguyện thực hành Bồ tát hạnh, tuân thủ 10 giới trọng, 48 giới khinh.

Được biết, Bồ tát giới có phạm vi rất rộng, tư tưởng vô cùng khoáng đạt, vượt thoát mọi chấp thủ và ước lệ đời thường, nó thuộc về thông giới. 

Trong Bồ Tát giới kinh dạy rằng: “Lục đạo chúng sanh thọ đắc giới, đản giải ngữ đắc giới bất thất”, nghĩa rằng chúng sanh trong lục đạo chỉ cần nghe hiểu lời Pháp sư truyền giới Bồ Tát giới mà trì giới thì được đắc giới.

Thọ Bồ Tát giới là đi trên con đường cao thượng, nuôi lớn lòng đại bi, thương chúng sanh chìm nổi trong sanh tử tạo vô lượng ác nghiệp, thọ vô lượng tội báo mà xả thân cứu độ. Đây là chánh nhân tu học để thành Phật đạo. Phát bồ đề tâm, hành Bồ Tát đạo là công đức và phước báu to lớn nhất.

Hình ảnh Lễ Truyền Bồ Tát Giới tại VNQT:

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here