Trang chủ PGVN Nhân vật Hành trạng Hoà Thượng Chơn Như – Nhật Thiện 
(1929 – 2001).

Hành trạng Hoà Thượng Chơn Như – Nhật Thiện 
(1929 – 2001).

249
0
Thuộc dòng thiền Lâm Tế pháp phái đời thứ 40.
– Húy CHƠN NHƯ thượng NHẬT hạ THIỆN hiệu MINH TÂM, Nguyễn Công Hòa thượng.
– Sanh năm Canh Ngọ (1929).
– Nguyên quán: Tân Nhuận Đông – Nha Mân – Đồng Tháp.
– Năm 12 tuổi, thế phát xuất gia với Sư Cụ Ngộ Đạo – Tổ đình Hội Phước – Nha Mân.
– Năm 20 tuổi, tấn tam đàn cụ túc với Sư Cụ Hành Trụ – Chùa Giác Nguyên – Sài Gòn.
– Năm Quý Tỵ 1953, Khai sơn Trụ trì Chùa Định Thành – Quận 10 – Sài Gòn; Chùa Định Quang – Biên Hòa – Đồng Nai; Tu viện Định Thành – Tân Quy Đông – Quận 7.
– Hòa thượng dự tri thời chí, chánh niệm vãng sanh lúc 6 giờ 45 phút ngày mùng 4 tháng 9 năm Tân Tỵ (20/10/2001).
– Trụ thế 72 năm, Pháp lạp 52 hạ.
Hơn bảy mươi năm hóa đạo, Hòa thượng là bậc thanh tu ẩn tích, chuyên trì Pháp Hoa, niệm Phật Di Đà. Công đức của Ngài: xây dựng Già Lam, trùng tu Phạm Vũ, tiếp chúng độ tăng, xiển dương Phật pháp, truyền trao Nghi lễ, chấn chỉnh Thiền quy, hướng dẫn tín đồ, chuyên tu tịnh nghiệp.
Trước khi thị tịch, Hòa thượng nhóm họp môn đồ, tận tường di chúc, truyền pháp an nhơn, rồi nhẹ nhàng xả báo trong chánh niệm.
Cung tán:
Chơn tâm tịch chiếu bổn lai đồng
Như thị tu trì bá đức phong
Nhật hiển cơ duyên truyền huệ mạng
Thiện tai Phật Pháp vĩnh xương long.
(Chơn tâm tịch chiếu vốn không hai
Đạo nghiệp vun bồi giữ chẳng sa
Rạng rỡ cơ duyên trao huệ mạn
Mãi làm hưng thịnh pháp Như Lai)
Phụng Vì:
Hội Phước Tổ Đình Đệ Ngũ Đăng, Khai Sơn Định Thành Đường Thượng, Nối Thiền Pháp Lâm Tế Đời Thứ 40, Pháp Huý Thượng CHƠN hạ NHƯ, Tự NHẬT THIỆN, Hiệu MINH TÂM Đại Lão Hoà Thượng Tổ Sư Giác Linh.

Chùa Hội Phước

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here