Lời Phật dạy

image

Những lời cuối cùng của đức Phật

Dưới đây là tóm tắt những lời dặn dò cuối cùng của Phật. Thật ra Phật đã đau yếu từ ba tháng trước và đã khởi sự dặn dò người đệ tử thân cận nhất là A-nan-đà. Phật bảo A-Nan-đà tập họp các đệ tử để nghe giảng và thông báo trước sự tịch diệt của mình. Lúc ấy Phật đã 80 tuổi.
Xem tiếp
image
Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 05, 06 và 07 tháng bảy)
06/07/2010 11:21:00
Hãy ngắm cái thân đẹp đẽ này! Nó chỉ là một đống xương, chồng chất bệnh tật, được người ta bận tâm đến nhiều và tưởng là đẹp đẽ mỹ lệ, nhưng trong đó tuyệt đối không có gì bền vững, không có gì tồn tại.
image
Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 28, 29 và 30 tháng sáu)
30/06/2010 10:36:00
Có hai hạng người , này các tỷ kheo, ta không thể nào trả ơn được. Thế nào là hai? Mẹ và Cha. Nếu một bên vai cõng mẹ, này các tỷ kheo, và một bên vai cõng cha, làm vậy suốt trăm năm, cho đến trăm tuổi; nếu đấm bóp, thoa xức, tắm rửa, xoa gội, và cho dầu tại đấy, cha mẹ có vãi đại tiểu tiện, như vậy, này các tỷ kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha.
image
Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 19, 20 và 21 tháng sáu)
20/06/2010 10:17:00
Cũng vậy, này Sona, khi tinh cần tinh tấn quá căng thẳng, thời đưa đến giao động; khi tinh cần tinh tấn quá thụ động, thời đưa đến biếng nhác. Do vậy, này Sona, thầy phải an trú tinh tấn một cách quân bình, thể nhập các căn một cách quân bình, rồi tại đấy nắm giữ tướng (pháp)
image
Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 13, 14 và 15 tháng sáu)
13/06/2010 18:41:00
Thành tựu với bốn chi phần này, này các tỷ kheo, lời nói là được khéo nói, không phải vụng nói, không có lỗi lầm, không bị người trí quở trách.
image
Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 07, 08 và 09 tháng sáu)
09/06/2010 10:35:00
Này Malunkyaputta, đời sống Phạm hạnh không thể nói là tùy thuộc quan điểm “ Sinh mạng này và thân này là một.” Này Malunkyaputta , hay dầu cho có quan điểm: “Sinh mạng này và thân này là khác”. Này Malunkyaputta, cho dẫu có quan điểm: “ Sinh mạng này và thân này là một” hay dầu cho có quan điểm: “Sinh mạng này và thân này là khác”, thời vẫn có sanh, có già, có chết, có sầu bi, khổ ưu, não mà Ta giảng dạy sự đoạn trừ ngay trong hiện tại.
image
Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 04, 05 và 06 tháng sáu)
05/06/2010 19:15:00
Người say đắm trong ái dục là tự lao mình vào phiền não như con nhện vướng vào lưới của mình. Ai thoát khỏi sự rang buộc của tham ái thì không còn thống khổ nữa.
image
Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 29, 30 và 31 tháng năm)
31/05/2010 07:58:00
Ví như, này các tỷ kheo, một hồ nước trong sáng, sáng suốt, không bị khuấy động. Tại đấy,người có mắt, đứng trên bờ, có thể thấy các con ốc, sò, các hòn sạn, sỏi, các đàn cá qua lại. Vì cớ sao? Vì nước không bị khuấy đục. Này các tỷ kheo, cũng vậy, vị tỷ kheo với tâm không bị khuấy đục, sẽ biết được lợi ích của mình, biết được lợi ích của người, hay biết được lợi ích của cả hai, hay sẽ chứng ngộ các pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng các bậc Thánh. Vì cớ sao? Vì tâm không bị khuấy đục.
image
Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 26, 27 và 28 tháng năm)
28/05/2010 20:11:00
Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama!Thật hy hữu thay, Tôn giả Gotama! Các căn của Tôn giả Gotama thật trong sáng, màu da thật thanh tịnh chói sáng. Ví như, thưa Tôn giả Gotama, trái táo vàng vào mùa thu, được thanh tịnh chói sáng; cũng vậy, các căn của Tôn giả Gotama thật chói sáng, màu da thật thanh tịnh chói sáng.
Hạnh Phúc Kinh (Mangala Sutta)
24/05/2010 16:59:00
Như vầy, tôi nghe...
back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last tổng cộng: 185 | đang hiển thị: 71 - 80