Pháp môn niệm ân Đức Phật (Phần 1)
image

Niệm gồm có 9 Ân Ðức Phật, mỗi Ân Ðức Phật có nhiều ý nghĩa vi tế, sâu sắc, rộng lớn, vô lượng vô biên... để hiểu rõ ý nghĩa không phải là việc dễ dàng, song hành giả chỉ cần ghi nhớ những ý nghĩa thiết yếu để tạo cho mình một đức tin trong sạch nơi Ðức Phật. Pháp hành niệm Ân Ðức Phật không chỉ là đề mục thiền định có khả năng chứng đạt đến cận định, mà còn có thể làm nền tảng để tiến hành thiền tuệ dẫn đến sự chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc Thánh Ðạo - Thánh Quả và Niết Bàn nữa.

 

Namo tassa Bhagavato Arahato Sammàsambuddhassa
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Ðức Thế Tôn,
bậc Arahán, bậc Chánh Ðẳng Giác.
NIỆM ÂN ÐỨC TAM BẢO
"Aranne rukkhamùle và,
sunnàgàre va bhikkhavo.
Anussaretha Sambuddham,
bhayam tumhàka no siyà.
No ce Buddham sareyyàtha,
lokajettham naràsabham.
Atha dhammam sareyyàtha,
niyyànikam sudesikam.
No ce dhammam sareyyàtha,
niyyànikam sudesikam.
Atha samgham sareyyàtha,
punnakkhettam anuttaram.
Evam Buddham sarantànam,
dhammam samghanca bhikkhavo.
Bhayam và chambhitattam và,
lomahamso na hessati".

(Samyuttanikàya, phần Sagàthàvagga, kinh Dhajaggasutta)
"Này chư Tỳ khưu!
Ở nơi rừng sâu, nơi cội cây,
Nơi thanh vắng, trong am vô chủ,
Các con niệm tưởng đến Ðức Phật,
Sợ hãi không sanh đến các con.
Nếu không niệm tưởng đến Ðức Phật,
Bậc vô thượng cao cả chúng sinh,
Các con niệm tưởng đến Ðức Pháp,
Mà Ðức Thế Tôn đã thuyết giảng.
Nếu không niệm tưởng đến Ðức Pháp,
Mà Ðức Thế Tôn đã thuyết giảng,
Các con niệm tưởng đến Ðức Tăng,
Phước điền cao thượng của chúng sinh.
Này chư Tỳ khưu!
Ðối với các con thường niệm tưởng.
Ðức Phật, Ðức Pháp và Ðức Tăng,
Sợ hãi run sợ, rởn tóc gáy,
Không bao giờ sanh đến các con!
* * *
 

 

LỜI NÓI ÐẦU
 
Pháp hành thiền định có tất cả 40 đề mục, trong đó có 4 đề mục cơ bản cho tất cả hành giả tiến hành thiền định và tiến hành thiền tuệ.
 
Bốn đề mục ấy là:
 
1- Ðề mục niệm Ân Ðức Phật: làm cho hành giả tăng trưởng đức tin trong sạch nơi Tam bảo.
 
2- Ðề mục bất tịnh: giúp cho hành giả nhàm chán, thân ô trược này để diệt tâm tham ái.
3- Ðề mục niệm sự chết: làm cho hành giả không dễ duôi, cố gắng tinh tấn tiến hành thiền định, tiến hành thiền tuệ.
 
4- Ðề mục niệm rải tâm từ: giúp cho hành giả tâm được an lạc, diệt tâm sân hận, nóng giận khó chịu; đồng thời làm cho tất cả mọi chúng sinh cũng được an lạc dễ chịu, thương yêu quý mến lẫn nhau; nên không làm trở ngại pháp hành của hành giả.
 
Pháp môn niệm Phật chính là pháp hành niệm Ân Ðức Phật, là một trong 4 đề mục cơ bản.
 
Niệm Ân Ðức Phật là niệm Ân Ðức của Ðức Phật (không phải niệm đến danh hiệu Ðức Phật Gotama).
 
Ân Ðức Phật vô cùng vi tế, sâu sắc, rộng lớn, vô lượng vô biên, không sao kể xiết. Tuy vậy, trong kinh Dhajaggasutta Ðức Phật dạy:
 
"Itipi so Bhagavà Araham, Sammàsambuddho, Vijjàcaranasampanno, Sugato, Lokavidù, Anuttaro purisadammasàrathi, Satthàdevamanussànam, Buddho, Bhagavà".
 
Gồm có 9 Ân Ðức Phật, mỗi Ân Ðức Phật có nhiều ý nghĩa vi tế, sâu sắc, rộng lớn, vô lượng vô biên... để hiểu rõ ý nghĩa không phải là việc dễ dàng, song hành giả chỉ cần ghi nhớ những ý nghĩa thiết yếu để tạo cho mình một đức tin trong sạch nơi Ðức Phật.
 
Pháp hành niệm Ân Ðức Phật không chỉ là đề mục thiền định có khả năng chứng đạt đến cận định, mà còn có thể làm nền tảng để tiến hành thiền tuệ dẫn đến sự chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc Thánh Ðạo - Thánh Quả và Niết Bàn nữa. Như Ðức Phật dạy:
 
"Này chư Tỳ khưu, pháp hành tuỳ niệm Ân Ðức Phật mà hành giả đã tiến hành, đã hành thuần thục, chắc chắn dẫn đến phát sanh sự nhàm chán trong ngũ uẩn, danh pháp - sắc pháp này, để tận diệt tâm tham ái, sân hận, si mê; để làm vắng lặng mọi phiền não; để phát sanh trí tuệ thiền tuệ thấy rõ biết rõ trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã; để chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 4 Thánh Ðạo - 4 Thánh Quả và Niết Bàn". (Anguttaranikàya, phần Ekadhamma -vagga.)
 
Người Phật tử, là bậc Xuất gia tu sĩ, cũng như các hàng tại gia cư sĩ, ai cũng có đức tin nơi Ðức Phật, Ðức Pháp, Ðức Tăng, nghĩa là có đức tin nơi Ân Ðức Phật, Ân Ðức Pháp, Ân Ðức Tăng, để làm cho đức tin càng tăng trưởng, làm cho đại thiện tâm càng trong sạch, trí tuệ càng sáng suốt, phước thiện càng dồi dào thì nên tiến hành niệm Ân Ðức Phật.
 
Trong tập sách nhỏ này, bần sư cố gắng trình bày nhiều phương cách niệm Ân Ðức Phật, song có phương pháp đặc biệt niệm 9 Ân Ðức Phật bằng xâu chuỗi 108 hột rất kỳ diệu, hy vọng sẽ phổ thông cho mọi tầng lớp, nhất là đối với những người thường hay phóng tâm, chuyện này chuyện kia; những người có nhiều công lắm việc, lo nghĩ, tâm bất an; những học sinh, sinh viên học nhiều môn, tâm không an trú, trí không sáng suốt, học khó nhớ dễ quên,... Những trường hợp trên, phương pháp niệm 9 Ân Ðức Phật bằng xâu chuỗi 108 hột này, chắc chắn sẽ giúp cho quý vị tâm chóng ổn định an tịnh tự nhiên, làm cho phát sanh trí tuệ sáng suốt, chắc chắn đem lại những kết quả đáng hài lòng.
 
Như vậy, ban đầu xin quý vị cố gắng học tập phương pháp niệm 9 Ân Ðức Phật bằng tiếng Pàli, lời giáo huấn nguyên thủy từ kim ngôn của Ðức Phật, không thể thay thế một thứ tiếng nào khác, làm mất đi tính chất nguyên bản, không còn thiêng liêng, giảm hết oai lực của Ân Ðức Phật. Bởi vì, Phật giáo là lời giáo huấn của Ðức Phật chỉ bằng tiếng Pàli, là một thứ tiếng phổ thông của chư Phật, chư thiên, phạm thiên cả thảy, còn mọi thứ tiếng khác như tiếng Việt, tiếng Anh,... chỉ dùng để hiểu rõ ý nghĩa lời giáo huấn của Ðức Phật mà thôi.
 
Hành giả tiến hành niệm Ân Ðức Phật bằng tiếng Pàli chắc chắn có oai lực phi thường, đem lại cho mình một đức tin vững chắc nơi Ðức Phật, Ðức Pháp, Ðức Tăng, là nơi nương nhờ cao thượng cho mình.
 
Tập sách nhỏ này được ấn hành do nhờ đệ tử Vĩnh Cường đã cố gắng đánh máy bản thảo, Rakkhitasìla Antevàsika trình bày, dàn trang và chư thí chủ như gia đình cô Dhammanandà, gia đình Trần Văn Cảnh - Trần Thị Kim Duyên, cô Ðặng Thị Năm (cô Năm Lò-ven), gia đình Cô Bảy, gia đình cô Tịnh Uyên, nhóm Phật tử tịnh thất Siêu Lý Cần Thơ... cùng chư thí chủ khác có đức tin trong sạch nơi Tam bảo đã hùn phước bố thí tài chánh để lo việc in ấn này.
 
Bần sư thành tâm hoan hỉ phước thiện pháp thí thanh cao này; xin cầu nguyện Ân Ðức Tam Bảo cùng phước thiện pháp thí này, hộ trì cho chư thí chủ cùng toàn thể thân bằng quyến thuộc của thí chủ thân tâm thường được an lạc, mọi thiện pháp được tăng trưởng, để tạo duyên lành chóng giải thoát mọi cảnh khổ tử sanh luân hồi trong ba giới bốn loài.
 
Nếu còn trong vòng tử sanh luân hồi, thì do nhờ phước thiện pháp thí này nâng đỡ, dẫn dắt tất cả chúng con hằng được tái sanh nơi cảnh thiện giới, kiếp nào cũng có chánh kiến, có duyên lành thân cận với bậc Thiện trí, lắng nghe lời giáo huấn của Ngài, thực hành theo lời dạy của Ngài chỉ mong giải thoát khổ sanh.
 
"Idam me dhammadànam
àsavakkhayàvaham hotu".
 
Cầu mong phước thiện pháp thí này dẫn dắt con đến sự chứng đắc Arahán Thánh Ðạo - Arahán Thánh Quả, diệt đoạn tuyệt được tất cả mọi phiền não trầm luân ở trong tâm.
 
"Idam no nàtìnam hotu,
sukhità hontu nàtayo".
 
Cầu mong phước thiện thanh cao này được thành tựu đến thân bằng quyến thuộc của chúng con, cầu mong họ được giải thoát khổ, được an lạc lâu dài.
 
"Imam punnabhàgam sabbasattànam dema, sabbepi te punnapattim laddhàna, sukhità hontu".
 
Chúng con xin hồi hướng phần phước thiện pháp thí thanh cao này đến cho tất cả chúng sinh. Cầu mong tất cả chúng sinh hoan hỉ thọ lãnh phần phước thiện thanh cao này rồi, thoát khỏi mọi cảnh khổ, được an lạc lâu dài.
 
Núi Rừng Viên Không
Phật Lịch 2545 /2001
Tỳ khưu Hộ Pháp
 
PHÁP MÔN NIỆM PHẬT
 
Pháp môn niệm Phật chính là niệm Ân Ðức Phật.
 
Niệm Ân Ðức Phật là một trong 10 đề mục tuỳ niệm (Anussati), cũng là 1 trong 40 đề mục thiền định.
 
Niệm Ân Ðức Phật, Ðức Phật thuyết dạy trong bài kinh Dhajaggasutta (Samyuttanikàya, phần Sagàthàvagga) có đoạn:
 
"Sace tumhàkam bhikkhave arannagatànam và rukkhamùlagatànam và sunnàgàragatànam và uppajjeyya bhayam và chambhitattam và lomahamso và mameva tasmim samaye anussareyyàtha".
 
"Itipi so Bhagavà Araham... Bhagavà' ti...
 
Này chư Tỳ khưu, nếu sự kinh hãi, sự run sợ, sự rùng mình rởn tóc gáy phát sanh lên đối với các con ở nơi thanh vắng, dưới cội cây, trong rừng sâu. Khi ấy các con chỉ nên niệm tưởng đến 9 Ân Ðức của Như Lai rằng:
 
"Itipi so Bhagavà Araham, Sammàsambuddho, Vijjàcaranasampanno, Sugato, Lokavidù, Anuttaro purisadammasàrathi, Satthàdevamanussànam, Buddho, Bhagavà".
 
Này chư Tỳ khưu, do nhờ niệm tưởng Ân Ðức Phật, sự kinh hãi, sự run sợ, sự rùng mình rởn tóc gáy nào phát sanh, thì điều ấy bị tiêu diệt.
 
Hoặc nếu các con không niệm tưởng đến 9 ân đức của Như Lai, thì các con niệm tưởng đến 6 Ân Ðức Pháp rằng:
 
"Svàkkhàto Bhagavatà dhammo, Sanditthiko, Akàliko, Ehipassiko, Opaneyyiko, Paccattam veditabbo vinnùhi".
 
Này chư Tỳ khưu, do nhờ niệm tưởng Ân Ðức Pháp, sự kinh hãi, sự run sợ, sự rùng mình rởn tóc gáy nào phát sanh, thì điều ấy bị tiêu diệt.
 
Hoặc nếu các con không niệm tưởng đến 6 Ân Ðức Pháp của Như Lai, thì các con niệm tưởng đến 9 Ân Ðức Tăng rằng:
 
"Suppatipanno Bhagavato sàvakasamgho.
Ujuppatipanno Bhagavato sàvakasamgho.
Nàyappatipanno Bhagavato sàvakasamgho.
Sàmìcippatipanno Bhagavato sàvakasamgho.
Yadidam cattàri purisayugàni attha purisa-puggalà. Esa Bhagavato sàvakasamgho.
Àhuneyyo, Pàhuneyyo, Dakkhineyyo, Anjali-karanìyo, Anuttaram punnakkhettam lokassa".
 
Này chư Tỳ khưu, do nhờ niệm tưởng Ân Ðức Tăng, sự kinh hãi, sự run sợ, sự rùng mình rởn tóc gáy nào phát sanh, thì điều ấy bị tiêu diệt".
 
Theo bài kinh này, niệm 9 Ân Ðức Phật hoặc 6 Ân Ðức Pháp hoặc 9 Ân Ðức Tăng đều có kết quả là tiêu diệt mọi điều kinh sợ đã phát sanh, và ngăn được mọi điều kinh sợ không thể phát sanh.
 
Mời bạn đọc xem tiếp phần 2: Tiến hành niệm ân Đức Phật

 

Bài viết này không có từ khóa nào

Thư từ,  bài viết, hình ảnh xin gửi về địa chỉ: banbientap@phattuvietnam.net. Để xem hướng dẫn viết, gửi bài và đăng ký cộng tác viên, xin bấm vào đây. Đường dây nóng: 0904.087.882 (Phật sự Hà Nội); 0989.047.041 (Phật sự TP. Hồ Chí Minh); 0907.678302 (Phật sự Tây Nguyên); 0983.376.774 (Phật sự Hải Phòng).

Subscribe to comments feed Phản hồi (0 bài gửi)

tổng cộng: | đang hiển thị:
Tên người gửi:
Địa chỉ mail:

Bộ gõ tiếng Việt Bật Tắt
Captcha
  • email Gửi bài viết này cho bạn bè
  • print Xem dưới dạng bản in
  • Plain text Xem dưới dạng thuần văn bản
Thông tin tác giả
image Supanna