Phật Giáo với sự Rửa Tội
image

Tôn chỉ Phật giáo là chí hướng cao siêu của một chân lý. Chí hướng của Phật là "Tự Giác Giác Tha", có nghĩa là tự mình giác ngộ, thức tỉnh trong giấc mộng vô minh, rồi mới kêu gọi, hay đánh thức kẻ khác để đừng ngủ trong giấc mộng kinh khủng là vô minh ấy nữa.

Bốn tiếng "Tự giác Giác tha" gồm hết tất cả những gì cao đẹp của sự thật ấy là Chân lý.

Ðức Phật tổ Cồ-Ðàm mà ta thường gọi là Ðức Phật tổ Thích-Ca-Mâu-Ni là đấng đã thức tỉnh trong giấc mộng vô minh và kêu gọi chúng ta nên thức tỉnh. Nói một cách dễ hiểu hơn là: Phật dạy đệ tử phải tự mình tu, hay phải cố gắng giải thoát lấy mình, chớ đừng mong đợi Phật có một oai lực nào cứu độ mình. Cũng như người muốn no hãy tự ăn lấy mới no, kẻ khác không ăn cho mình no được.

Ðể quý vị dễ nhận thấy đường lối của Phật giáo, xin nhắc lại lần nữa rằng: Ðức Phật chỉ là vị hướng đạo đại tài, chỉ đường về tinh thần là Con Ðường Giải Thoát. Ngài không hề ban phước hay phạt người nào, mà cũng không có quyền rửa tội như Bà-la-môn giáo hay đạo Jatila trong thời ấy. Nhờ Ngài nói sự thật là: người hể đã làm tội, thì không có thứ nước gì để rửa sạch, chỉ có hành Thiện pháp mới không có tội thôi. Sự thật ý Phật dạy là "ngừa bịnh hay hơn chữa bịnh", nghĩa là muốn đừng có tội thì trước hết đừng làm tội. Trong Tam tạng Tạng Kinh, bộ Khuddakanikaya bài kinh Jatilasutta có dạy rằng:

- Ta là Ananda có nghe như vầy. Thuở nọ, Ðức Thế-Tôn ngự tại Gayasisa, khi ấy bọn Jatila lăn xuống nước, lội trong nước tại giòng sông Gaya, và cúng thần lửa. Khi ấy nhằm lúc tuyết xuống luôn bảy ngày đêm, và đêm trời lạnh tột độ, nhưng những người đạo Jatila vẫn tắm để rửa tội, vì những người ngoại đạo Jatila nghĩ rằng: Trời lạnh như thế nầy, càng làm cho sự trong sạch càng gia tăng.

Ðức Thế-Tôn thấy những người Jatila lặn lội dưới nước trong khi tuyết xuống luôn trong 7 ngày đêm, và tế thần lửa tại bờ sông Gaya, Ngài mới có câu Udana (cảm thán):

    Na Udakena Suci Hoti
    Bhavettha Nahayaci Jano
    Yamhi Saccanca Dhammoca
    So Suci So Ca Brahamano.

Nghĩa: Sự trong sạch do nơi rửa bằng nước không bao giờ có. Nhưng lại có nhiều người tắm rửa ở giòng nước nầy. Người nào tắm trong giòng nước Sacca (Chân thật) và Dhammo (Thiện pháp), người ấy mới là người trong sạch, mới là Bà-la-môn.

Chú giải: Ðức Thế-Tôn dạy câu nầy ý nói tất cả các thứ nước trong thế gian nầy không có thứ nước nào rửa sạch được lòng hung ác để trở nên tâm lương thiện được, chỉ có sự thật là Tứ diệu đế và Thánh pháp mới làm cho người trở nên trong sạch, trở nên Thánh nhơn được. Vì đó là thứ nước vô hình rửa được phiền não vô ảnh trong thâm tâm của con người.

Hơn nữa Tạng kinh, bộ Majjhimanikaya, đoạn Mulapannasaka, bài kinh Vatthupamsutta có dạy rằng:

Khi Ðức Thế-Tôn ngự tại Kỳ viên Tịnh xá có dạy chư Tỳ-khưu rằng: - Nầy các thầy Tỳ-khưu, tấm vải dơ người thợ nhuộm muốn đem đi nhuộm với màu gì như màu xanh, vàng, đỏ v.v... (khi nhuộm xong) tấm vải ấy cũng không được có màu đẹp, sáng, tươi. Tại sao? Vì tấm vải ấy cũng ví như tâm không trong sạch thì chắc chắn sanh vào ác đạo.

Nếu tấm vải ấy sạch, đem nhuộm với màu nào như xanh, vàng, đỏ v.v... (khi nhuộm xong) tấm vải ấy sẽ có màu đẹp, tươi, sáng. Ðiều này cũng ví như tâm trong sạch chắn chắn sẽ được sanh vào cõi an vui.

Rồi Ðức Thế-Tôn dạy những pháp làm cho tâm nhơ đục như là: Abhijjha - Tham lam, Byapada - Làm hại người, Kodha - Sân hận, Upanaha - Cột oán thù, Makkha - Quên ơn.

Trong khi Ðức Thế-Tôn đang thuyết có ông Bà-la-môn tên Sudarika ngồi gần bên Ðức Thế-Tôn mới bạch hỏi Phật rằng: Bạch Ðức Thế-Tôn, Ngài đi đến con sông Bahuka để tắm phải không?

Ðức Thế-Tôn đáp: Nầy thầy Bà-la-môn, con sông Bahuka có ích gì đâu?

- Thưa thầy Cồ-Ðàm, con sông Bahuka, là nơi hàng đại chúng cho là giòng sông Phước, và hàng đại chúng đến tắm, rửa tội nơi ấy.

Khi ấy Ðức Thế-Tôn dạy:

- "Người thiếu trí, tạo ác nghiệp hằng đến tắm con sông Bahuka, sông Adhikakka, sông Gaya, sông Sundarika sông Sarassati, sông Payaya và sông Bahumati, những con sông ấy không thể làm cho người ác hết tội. Những con sông Sundarika, Payaya hay sông Bahuka có làm gì được, khi mà người có oan trái tạo tội lỗi? Người đã tạo ác nghiệp, không giòng sông nào làm cho trong sạch được.

Khi mà người thọ trì Bát quan trai giới trong sạch, sự hành động của người ấy trong sạch là người ấy tự trong sạch.

Nầy Thầy Bà-la-môn, thầy nên tắm, rửa tội thứ nước mà Như-lai đã dạy là: người không nói dối, không làm hại chúng sanh khác, không nên lấy của người chủ nhân không cho, nên có đức tin, không nên bỏn xẻn keo kiệt. Thầy có đi đến con sông Gaya và uống nước ấy cũng không bổ ích chi cho thầy đâu."

Nghe xong câu kệ, ông Bà-la-môn liền đảnh lễ Ðức Thế-Tôn và bạch rằng: Bạch Ðức Thế-Tôn, lời chỉ giáo của Ngài thật là rõ, cũng như người lật ngửa chén đang bị úp, giúp cho kẻ mù được thấy đường rõ lối. Bạch Ngài Cồ-Ðàm, tôi xin Ngài nhận biết cho tôi là người Thiện nam qui y Phật Pháp Tăng.

Theo lời Phật dạy thì sự tắm rửa bên ngoài chẳng qua là sự làm vệ sinh hằng ngày thôi, chớ không thể làm cho Tâm con người trong sạch được, có trong sạch được chăng là do hành động không tạo tội của con người.

Tam-tạng, Tạng Kinh bộ Anguttaranikaya Dasakanipata ở bài Kinh Paccorahani có dạy rằng:

Ngày nọ, nhằm ngày lễ Phật-lồ, có Ông Bà-la-môn tên Janusasoni bới tóc vén khéo, mặc đồ toàn lơ, vào đứng gần bên Ðức Thế-Tôn. Ngài trông thấy ông ta, tóc vén khéo, mặc đồ toàn bằng lơ, tay ôm bó tranh tươi, trong ngày lễ Phát-lồ. Ðức Thế-Tôn liền hỏi: Thầy Bà-la-môn, vậy ngày nay là ngày gì của Bà-la-môn giáo?

- Ngày nay là ngày để lội xuống (bỏ tội) của giòng Bà-la-môn.

- Này thầy Bà-la-môn, thể thức bỏ tội của giòng Bà-la-môn phải là thế nào?

- Thưa ông Cồ-Ðàm, tất cả giòng Bà-la-môn trong cõi nầy, đến ngày lễ Phát-lồ phải bới tóc cho vén khéo, mặc đồ toàn bằng lơ, dùng phẫn bò tươi thoa trên đất, rồi trãi tranh tươi lên ở giữa khoảng của đống lửa và đống cát, nằm nơi ấy, trong đêm đó phải thức dậy ba lần, để làm lễ thần lửa, và phát nguyện rằng: Tôi nguyện bỏ tội lỗi. Sau đó mới cúng dường thần lửa bằng sửa tươi, dầu, sữa đặc trọn đêm, rồi phải cúng dường thực vật cho hạng Bà-la-môn.

- Nầy thầy Bà-la-môn, sự bỏ tội của hàng Bà-la-môn quả là khác hơn sự bỏ tội của bực Thánh-nhơn.

- Thưa thầy Cồ-đàm, phương pháp bỏ tội của chư Thánh-nhơn như thế nào, xin Ngài vui lòng chỉ dạy, xin Ngài thuyết pháp cho tôi hiểu cách bỏ tội của các bực Thánh-nhơn.

- Vậy thầy hãy quan tâm nghe Như Lai thuyết đây.

- Bạch Ngài tôi đã sẵn sàng nghe theo lời Ngài.

- Nầy thầy Bà-la-môn, chư Thánh-nhơn thường thường quán tưởng rằng: quả của sự sát sanh, thật là đê tiện trong kiếp nầy và ngày vị lai. Chư Thánh-nhơn thấy quả báo tai hại ấy, nên dứt bỏ sự sát sanh. Các bực Trí thức quán tưởng thấy tội lỗi của sự sát sanh trong kiếp nầy, và ngày vị lai. Các vị Thánh-nhơn quán tưởng đến quả báo của sự trộm cắp, sự tà dâm, sự nói dối, lời đâm thọc, chưởi mắng, lời nói vô ích, sự tham lam, sự làm hại người, và tà kiến là quả báo xấu xa đê tiện, hằng đem khổ đến. Nầy thầy Bà-la-môn, đây là phương pháp bỏ tội của chư Thánh-nhơn trong Phật giáo.

- Bạch Ngài Cồ-đàm, phương pháp bỏ tội của giòng Bà-la-môn có tánh cách khác biệt, còn sự bỏ tội của Chư Thánh-nhơn trong Kinh luật của Ngài có thể thức khác. Cách bỏ tội của giòng Bà-la-môn không bằng một phần mười sáu đã chia ra làm 16 phần rồi, với thể thức của Phật giáo. Bạch Ngài, lời chỉ giáo của Ngài thật là rõ rệt. Xin Ngài nhận biết cho tôi là người Thiện nam là Cận sự nam của Phật-giáo.

Phật-giáo truyền bá được mau lẹ và sâu rộng trong thời kỳ Phật còn tại thế, vì các bực Trí thức thành thật nhận lấy cái hay, và sự thật can đảm dứt bỏ điều sai lầm của mình không ngoan cố.

Theo Phật-giáo, sự rửa tội và sự đưa đi thiên đàng, không hề có bao giờ, chính Ðức Thế-Tôn cũng từ chối sự nói rằng Ngài có oai lực đưa người đi Thiên đàng được. Vì vậy nên Phật-giáo gọi là Tự giác.

Muốn quí vị nhận thức rõ điều này, tôi xin nhắc lại bài kinh tên Phumakasutta, trong bộ kinh Samyuttanikaya đoạn Salayatanavagga. Bài kinh ấy dạy rằng:

Lúc nọ, Ðức Thế-Tôn ngự tại vườn xoài Pavarika xứ Nalanda, khi ấy có ông Xã trưởng tên là Asibandhakaputta vào hầu Ðức Thế-Tôn đảnh lễ xong rồi ngồi nơi phải lẻ. Ông có bạch với Ðức Thế-Tôn:

- Bạc hóa Ðức Thế-Tôn, những thầy Bà-la-môn làng Paccha hằng mang bình nước theo mình, đeo tràng hoa, tắm buổi sớm, và chiều, cúng tế thần lửa. Các thầy Bà-la-môn ấy được gọi là: Người đưa chúng sanh lên, làm cho hiểu rõ, đưa đến thiên đàng. Bạch Ðức Thế-Tôn, Ngài là vị Chánh đẳng Chánh giác có thể làm cho chúng sanh sau khi chết được sanh về cõi trời hay không?

Ðức Thế-Tôn đáp: Nầy ông Xã trưởng, nếu vậy Như Lai xin hỏi ngươi câu nầy, ngươi hiểu thế nào trả lời như thế ấy. Nếu người trong đời sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, nói đâm thọc, nói lời hung ác, nói lời vô ích, tham lam thái quá, làm hại người và tà kiến. Hàng đại chúng hội lại đọc kinh cầu khẩn, ca tụng, vái lạy van xin rằng: Xin cho người nầy được sanh vào cõi Trời sau khi chết. Vậy ngươi nghĩ thế nào, người ấy khi chết được sanh vào cõi trời hay không?

- Bạch Ðức Thế Tôn, không thể được.

- Nầy ông xã trưởng, ví như người liệng xuống sông sâu một tảng đá to. Rồi hàng đại chúng hội nhau lại đọc kinh cầu khẩn, ca tụng, vái lạy van xin quanh tảng đá ấy rằng: Viên đá ơi! xin ngươi hãy nổi lên, lội vào bờ. Vậy viên đá ấy có nổi lên lội vào bờ y theo lời cầu khẩn van xin của hàng đại chúng không?

- Bạch Ðức Thế-Tôn, không thể được như vậy.

- Nầy Gamini (có nghĩa là xã trưởng) cũng như người sát sanh, trộm cắp.. và tà kiến. Hàng đại chúng tụ hợp lại đọc kinh cầu khẩn vái lạy đi quanh người ấy nói rằng: Xin cho người này được sanh về cõi trời, sau khi chết. Nhưng sau khi chết người ấy không bao giờ được sanh về cõi trời.. trái lại, phải sanh vào đường ác đạo là Ðịa ngục, ngạ quỉ.

Nầy Gamini, người nghĩ điều này như thế nào. Trên đời này, có người xa lánh sự sát sanh, trộm cắp v.v... tà kiến. Hàng đại chúng hội lại đọc kinh cầu khẩn, ca tụng, vái lạy đi quanh người ấy và xin rằng: Xin cho người này hãy sanh vào ác đạo là địa ngục ngạ quỉ. Vậy ngươi hiểu điều này thế nào? Sau khi chết người ấy phải sanh vào ác đạo là địa ngục ngạ quỉ vì lời cầu khẩn van xin của hàng đại chúng hay không?

- Bạch Ðức Thế-Tôn, không thể có như vậy được.

- Nầy Gamini, cũng như có người đến con sông rộng lớn, để một viên đá vào cái nồi đựng dầu, đoạn liệng mạnh xuống sông, tảng đá đó làm cái nồi thủng chìm, dầu nổi lên mặt nước, hàng đại chúng tựu nhau lại quanh nơi ấy đọc kinh cầu khẩn, ca tụng, vái lạy van xin rằng: Xin cho dầu nầy chìm xuống. Nầy Gamini ngươi hiểu sao? Dầu ấy có chìm vì sự cầu khẩn van xin của hàng đại chúng hay không?

- Bạch hóa Ðức Thế-Tôn, không thể như thế được.

- Nầy Gamini, chuyện ấy cũng vậy, người không sát sanh, v.v... không tà kiến, hàng đại chúng có hội nhau lại đọc kinh cầu khẩn, ca tụng, vái lạy, van xin quanh mình người ấy rằng: Xin cho người nầy sau khi chết sanh vào ác đạo là địa ngục, ngạ quỉ, không thể được, trái lại người ấy sanh vào cõi an vui là cõi Trời.

Sau khi thời pháp, ông xã trưởng bạch Phật: - Bạch Ðức Thế-Tôn, Pháp bảo của Ngài thật là cao quý, rõ rệt, Ngài dạy pháp bằng cách có đủ lý lẻ cho người hiểu, ví như người lật ngữa vật bị úp: chỉ đường cho người lạc nẻo, hay là rọi đèn nơi u tối cho người sáng mắt được thấy đường đi. Vì vậy, Bạch hóa Ðức Thế-Tôn, tôi xin qui y Tam bảo, xin Ngài nhận biết cho tôi là người Thiện nam nương theo Tam bảo trọn đời kể từ ngày nay.

Theo bài kinh dạy cho chúng ta thấy rằng: Nếu người làm tội thì phải chịu quả khổ, bằng làm lành thì được an vui trong đời này và đời vị lai. Ðúng theo câu Phật ngôn trong pháp cú kinh dạy: Suddhi Asuddhi Phccattam Annonannam Visokhaye. Nghĩa: Người làm cho mình trong sạch thì tự mình trong sạch, người làm tội thì mình bị nhơ đục, người nầy không thể làm cho người khác trong sạch hay nhơ đục được. Vì vậy nên theo tông chỉ Phật giáo thì mình hãy tự tu và tự giải thoát lấy bản thân mình chớ không ai độ mình được.

Trong khi tôi đang viết quyển này vì cũng tới đoạn này có nói chuyện với mấy người bạn, và đoạn nầy có người hỏi: Nếu nói không có rửa tội, tại sao Phật-giáo có ngày làm lễ Phát-lồ của chư Tăng. Các Ngài hội lại sám hối. Vậy sám hối không có nghĩa là rửa tội, bỏ tội hay sao?

Lẽ ra tôi không đem chuyện này vào đâu nhưng tôi thấy câu này cũng có ý nghĩa hợp theo đoạn nầy tôi xin ghi vào.

Theo tín đồ Phật-giáo chân chánh, hiểu hai chữ Sám hối như vầy: Sám nghĩa là Thú tội, Hối là ăn năn. Sám hối có nghĩa là "thú tội của mình và nguyện ăn năn sửa đổi". Ý nghĩa của tiếng Sám hối đối với tín đồ Phật-giáo chỉ là thú tội và hứa hẹn bỏ không tái phạm.

Bài viết này không có từ khóa nào

Thư từ,  bài viết, hình ảnh xin gửi về địa chỉ: banbientap@phattuvietnam.net. Để xem hướng dẫn viết, gửi bài và đăng ký cộng tác viên, xin bấm vào đây. Đường dây nóng: 0904.087.882 (Phật sự Hà Nội); 0989.047.041 (Phật sự TP. Hồ Chí Minh); 0907.678302 (Phật sự Tây Nguyên); 0983.376.774 (Phật sự Hải Phòng).

Phản hồi (10 bài gửi)

hoangyen 07/11/2011 00:33:37
Chào bạn khách ghé thăm!khi đọc những suy nghĩ của bạn tôi rất quý trọng bạn một cách rất thật lòng.bạn là con người mà theo như Đạo Phật nói bạn có Đạo Hạnh rất cao không như một số người Công Giáo là đồng đạo của bạn luôn có thái độ trịch thượng(họ không có Phước Duyên).Đó là phẩm chất rất đáng quý của bạn và điều này còn chứng tỏ bạn là con người rất ham tìm hiểu,bản chất trong sáng có chính kiến của riêng mình chứ không như một số người Công Giáo ngu nghiện Đạo khác.(Vì Ngu nên Nghiện và vì Nghiện nên Ngu), "Vọng Tâm sinh khởi thì các Pháp cũng sinh khởi, Vọng Tâm hủy diệt các Pháp cũng hủy diệt theo"
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình theo Lương tức là thờ tổ tiên ông bà và đi chùa lễ Phật( Tam giáo Đồng Nguyên).Ngày còn bé tôi không hề biết Đức Phật là ai,quyền năng như thế nào....tôi chỉ hình dung được Đức Phật là người toàn trí toàn năng ....theo kiểu Thiên chúa toàn năng của các bạn đang tôn thờ (nhưng không phải là Thiên Chúa ba ngôi...) Vì ngày ấy tôi không được ai giảng dạy cho bất cứ một ý niệm nào về Đức Phật cả.Tâm hồn trẻ thơ trong sáng của tôi khi ấy không vướng bất cứ một tạp niệm nào. Ngày ấy tôi còn hay đi xem rước nhà thờ và tôi rất thích gia đình tôi đi Công Giáo đơn giản vì trẻ thơ mà ai chẳng ham vui?Thời gian trôi qua tôi phải lo cho học hành và ngày một khôn lớn tôi không còn được đi lễ chùa với bà và cũng không còn cái mơ ước theo đạo Công Giáo để được đi lễ hội nữa...Tôi chỉ biết đến học và học...Hết lớp 12 tôi chia tay với bạn bè,cái cuộc chia ly ấy không như những đợt nghỉ hè trước vì nó đánh dấu sự trưởng thành của con người...bước sang một trang sử mới. Đó là cảm giác chia ly đầu tiên tôi nhận ra được...thật là buồn!
Rồi tôi thi đại học.tôi rớt.tôi buồn biết mấy? và khóc nhiều rất nhiều...
Tôi đau khổ vô cùng tận không ăn uống ngủ nghỉ gì cả,đau khổ hơn bao giờ hết được đẩy tới cùng tận. Ngay trong lúc đau khổ ấy như có một phép lạ mà mãi mãi tôi không thể nào quên được TÔI GIÁC NGỘ ra cái CHÂN LÝ CUỘC ĐỜI.(Chí Phèo cũng đau khổ tột cùng,và trong chính lúc đau khổ tột cùng ấy đã giác ngộ)-"Phật giáng sinh độ người trong Biển Khổ-Pháp ra đời cứu kẻ giữa Sông Mê". Tôi mừng rỡ vô cùng chẳng khác nào newton tìm ra Vạn vật hấp dẫn.
Tôi thấy vui tươi yêu đời,muốn làm thật nhiều điều thiện.Tôi đến với Đức Phật tự nhiên như thế đó bạn ah.mặc dù từ trước tới giờ tôi không hề được nhồi vào đầu bất cứ thứ gì về tôn giáo,đối với tôi Phật Giáo hay Công Giáo đều như nhau cả,tôi có đi chùa cũng chỉ là theo bà đi chơi mà thôi.
Và khi đã CHỨNG ĐẠO tôi thấy Đức Phật trong trái tim tôi. Đức Phật là Bậc tài đức đã GIÁC NGỘ THẤU TRIỆT về CUỘC ĐỜI.
Ngài dạy cho chúng sinh chưa giác ngộ rằng Tất cả Chúng Sinh đều có hạt giống Phật trong Tâm.Hãy tưới tẩm hạt nhân ấy để nó nảy mầm sinh sôi và phát triển. Đức Phật là Vị PHẬT ĐÃ THÀNH tất cả Chúng Sinh là PHẬT SẮP THÀNH
Từ bi và Trí tuệ là PHẬT.Ở đâu có từ bi và trí tuệ ở đó có PHẬT...dù ở đâu hay bất cứ nơi nào...
Phật lực của bạn rất cao,bạn là người có phước duyên.
bạn có thắc mắc gì hãy gửi vào hộp thư của tôi nhé:tranhoang_yen@yahoo.
Chào bạn. Chúc bạn vui ve.
quoc viet 01/07/2009 11:40:38
Tôi đồng ý với ý kiến của bạn Hoàng Quân
Chúng ta khong nên tranh cải làm gì mà gây mất lòng nhau giữa những người TCG và PG.Nhũng gì đúng hay sai, tội lỗi hay không tội lỗi, thậm thâm vi diệu hay không thì hãy để thời gian trả lời hãy để những con người thật sự muốn tìm ra chân lý trả lời vì lúc đó chân lý sẽ là chân lý, không ai có thể chối cải được.
Albers Anhtanh (không rõ tên) đã từng nói " Tôn giáo của tương lai là Phật Giáo "; vậy chúng ta hãy chờ xem.
Chúc các bạn tinh tấn.
Hoàng Quân 28/05/2009 10:28:58
Trao đổi ý kiến là điều nên làm nhưng đừng để biến thành tranh cãi. Ở đây nên giới han trong phạm vi tu học. Theo mình nghĩ PG vượt trên khái niệm tội lỗi. Làm gì gánh nấy, đâu cầnai bảo là xấu hay tốt.Tuy nhiên việc làm của ta còn liên quan tới xung quanh nên phải cân nhắc kỹ. Lịch sử các tôn giáo còn đó, lịch sử nhân loại còn đó mỗi người chúng ta nên rút ra bài học không để bị lôi kéo đánh mất chính mình nói gì tới nhân quyền hay bất cứ điều gì khác. Đừng để lặp lại những đau buồn trong quá khứ. Những gì mình không muốn đừng nên làm cho kẻ khácphải chịu.Bây giờ chúng ta tập hỷ xả đi. Lên án nhau chỉ gây mâu thuẫn thêm thôi
Tran bao ngoc 09/05/2009 23:42:37
Tôi đồng ý những đề nghị của Bạn chitto B và tôi không phải Phật tử cũng không phải Thiên Chúa giáo. Tôi thường xuyên ghé thăm trang Website này để tìm hiểu Lịch sử Phật Giáo,thật ra Đạo Phật, Thiên Chúa Giáo (Riêng Hồi giáo miễn bàn ) đều dạy Con người làm điều tốt,có điều nên theo Tôn giáo nào có triết lý sâu xa, dể hiểu để tu thân là tôi theo

Chúc các bạn dồi dào sức khỏe !
Chitto B 04/05/2009 11:07:57
1. Đề nghị viết Tiếng Việt có dấu để độc giả có thể đọc được trọn vẹn.

2. Trang Phật tử Việt Nam không nên trở thành chỗ tranh cãi về các tôn giáo, gây nên xích mích không đáng có.

3. Niềm tin và Đức tin của mỗi người không giống nhau, tranh cãi sẽ không bao giờ chấm dứt.
Tran Tien 29/04/2009 19:40:06
Kg BBT.Ban KGT,
Cu nhu vay toi van danh thoi gian phan hoi cho ban .Nhung truoc het phai nhin nhan ban la mot nguoi Cong giao "Tien bo" trong quan niem la biet khen va ca tung Duc Phat.Khong nhu tu truoc cac tin huu TCG bi nhoi nhet do giang dao la tiep xuc hay lien lac voi dao khac la lien lac voi ma quy ,roi se rut phep thong cong,day xuong hoa nguc.
Vi nhu ban viet"Neu GHCG nhin PG voi con mat han hoc,neu cac ton giao nhin nhau voi con mat han hoc thi co le the gioi da chang binh an ,neu cac ben xuyen tac nhau nay no thi nen mong dao ly cua ho da lung lay"That mong thay!Nhung qua y cua ban toi muon nhac lai voi ban nhung dieu "han hoc"da xẩy ra
-Nhu Giao si Ba Da Loc goi Phat la "Thang But",dieu nay co the ban se noi co le chu "quoc ngu"chua thong hay chu nghia thuoc dia cua Phap chua thiet lap xong tai VN.
-Nhat la quyen "Buoc qua nguong cua hy vong"(Crossing the threshold ò hope)cua GH John Paul II)cho PG la Me Tin, Tieu Cuc,Vo Than sau do GH nhan duoc nhieu phan ung bieu tinh khap the gioi nen phai xin loi.
-Trong Kinh Tin Kinh cua TCG tai VN co doan sau:"Cau cho nhung ke tho lay But than ma quy,tin me Hoi giao...."
Toi nghi ben nao xuyen tac nay no nhu cac dan chung tren thi dao ly cua ho da va dang lung lay ,do la toi muon trien khai tu y tuong cua ban va mong ban vao the he cua ban khong con"Han hoc"nhu cac the he truoc.
Toi thi khong can phai nhin vao quan diem cua nguoi khac nhung nhin vao lich su van con do.
Ban la mot nguoi chiu kho "Ghe tham" de lam khach ghe tham toi gioi thieu voi ban cac (trang) nha sau:
-www.sachhiem.net
-www.giaodiemonline.com
-www.đonguongthoibao.com
Chuc ban an vui.
khach ghe tham 27/04/2009 19:23:36
thưa bạn trân tiên,
cám ơn vì những chia sẻ của bạn,nói thật với bạn,mình không phải là tín đồ Phật giáo,mình là người Công giáo nhưng mình hay ghé vào trang web này để tìm hiểu về một số các ý tưởng hay trong Phật giáo ,mình thấy những lời bạn nói rất giống với những gì mình được giảng dạy trong trường học,mình cũng không ngạc nhiên vì những gì bạn đã viết vì đã nghe nhiều lắm rồi,mình rất tự hào là một người Công giáo và người Công giáo nào cũng rất tự hào về Giáo Hội của mình,và về niềm tin tinh ròng của Giáo Hội Công Giáo.
bạn thân mến,
mình rất ngưỡng mộ Đức Phật và những tư tưởng của ngài,ngài có những tư tưởng rất hay đáng để mình học tập,nhưng như mình đã nói,không nên nhìn vào người khác bằng chính con mắt của mình nhưng hãy nhìn bằng chính tự cõi lòng của mình chính cõi lòng sẽ soi dẫn chúng ta,bạn đã đề cập đến trí huệ,đúng,trí huệ là một trong những điều Đức Phật đòi hỏi những ai muốn được giải thoát khỏi biển khổ,trí huệ sẽ giúp cho chúng ta hiểu sâu rõ hơn những điều chúng ta chưa giác ngộ.
nếu nhìn vào một quan điểm của người khác rồi nói thế này thế nọ thì quả là không nên,nếu giáo hội Công giáo nhìn Phật giáo với con mắt hằn học,nếu các tôn giáo nhìn nhau với con mắt hằn học thì có lẽ thế giới đã chẳng bình an,nếu các bên xuyên tạc nhau này nọ thì nền móng đạo lý của họ đã lung lay,ví dụ với bạn:trong giáo lý Công giáo không có sự luân hồi nếu Công giáo dùng điều này để xuyên tạc Phật giáo thì thử hỏi cùng bạn điều đó có nên hay không?nhưng không,giáo hội chúng tôi không làm điều đó vì tôn giáo,mỗi người đều có niềm tin cho riêng mình.
còn việc bạn nói rửa tội cho con trẻ,tại sao không để cho chúng tự lựa chọn niềm tin cho riêng chúng.Thưa bạn,giáo hội Công giáo được xây dựng trên từng tế bào là gia đình,con trẻ được nhận lãnh niềm tin Công giáo từ bố mẹ chúng,chính cha mẹ phải là người thầy trong gia đình không những trong các lĩnh vực khác mà trong vấn đề niềm tin nữa,bạn có dám để cho con mình tự chọn trường học,bạn có dám để cho con mình tự chọn lối sống không?thật nguy hiểm nếu nó bị va vào tệ nạn xã hội vì không có ai hướng dẫn,như đã nói,chính cha mẹ phải chịu trách nhiệm trong việc giáo dục con cái.Đó là lý do tại sao trẻ em được rửa tội để trở thành tín hữu Công giáo về sống niềm tin Công giáo,và chúng tôi những người Công giáo không cảm thấy bị mất nhân quyền và còn rất tự hào về điều này thì chẳng có lý do gì để người người ngoài Công giáo phê bình cả,nếu vậy những ai đi tu bên Phật giáo phải xuống tóc đều bị mất nhân quyền và Phật giáo đã vi phạm nhân quyền sao?cho nên thật không thể tùy tiện nói một ai đó vi phạm nhân quyền đâu thưa bạn.
còn các vấn đề về việc liên kết với đế quốc...thì thưa bạn,chính thời gian sẽ trả lời ai đúng ai sai.
chào bạn
cám ơn BBT đã tạo điều kiện để tôi được nói lên nhưng suy nghĩ của mình,chúc BBT trang web luôn an vui,hạnh phúc
Tran Tien 25/04/2009 23:42:33
Kg BBT,Than goi Khach Ghe Tham(KGT)
Tro lai muc nghien cuu qua bai nay lai thay co mot doan phan hoi cho "Thua ban Tran Tien" nen toi cung phan hoi cho ban.Nhung truoc het la xin loi BBT cho phep phan phan hoi nay co hoi dai chi vi phai neu nhung su kien chung minh cho KGT.
Thua ban,
Den hom nay ban hoi "neu vi pham nhan quyen thi vi pham o diem nao".Tra loi:
-Thuc ra viec vi pham nhan quyen cua TCG da xay ra cach day hon 300 nam roi khi ma TCG cu cac thua sai cung cac de quoc PHap, Tay Ban Nha, Bo Dao Nha..v.v.di xam chiem cac nuoc khac .
truyen dao
-Khong the noi khong vi pham nhan quyen khi ma TCG La Ma danh lan giua Giao quyen va The quyen(Politic)qua nha nuoc Vatican.
Toi ke lai cau chuyen dam cuoi giua Vua Bao Dai(BD) va Ba Nguyen thi Huu Lan (Tuc Nam Phuong Hoang Hau( NPHH):Voi su dan canh cua Toan quyen Páquier va cau cua NPHH la Le phat Dat (Con cua Huyen Si) hen ho cho BD va NPHH cung lay nhau to chuc nhieu cuoc hen tai Da Lat sau do hai nguoi di den lay nhau.Nhung Ton phu nha Nguyen dung dau la Ba Tu Cung hoan toan khong dong y.Hoi dong Ton Phu phan doi gay gat den noi Phap va Vatican di den ra quyen dinh cho phep lay nhau nhung phai ton trong nhung yeu cau cua Ton Phu ,de roi Phap cho mot Linh muc Phap ma khong la linh muc nguoi VN dung ra lam phep hon phoi .Nhung den cuoi doi cua BD den khi chet vi bat man cach xu cua Ba Dominique dem BD vo nha tho lam le xac,phu co Phap ,cac con cua BD va hoi Nguyen Phuoc Toc dung 49 ngay that phai to chuc tai ngoi chua Phat giao Quoc te tai Viencens tai thanh pho Ba Le cu hanh theo nghi thuc truyen thong VN.
Noi voi ban KGT de thay su lu bu va khong minh triet cua TCG khi hanh xu doi voi mot nguoi khong co mot y tuong ve ton giao ho can phai dong y.Ngay nay TCG co phan thay doi chien luoc khi muon co dam cuoi la"Dung lai,cham mot buoc,lui mot buoc" cho lam dam cuoi nhung khi de con la phai "RUA TOI" de bao cao tang them con chien.
Trong quyen"Human lìe and Prolems" cua Hoa Thuong Tien Si Dr K.Sri Dhammananda da phat bieu:"Mot so cac nha chuc trach ton giao mac khac co gang giai quyet cac kho khan bang cach minh hoa quan niem thien duong de cam do va lam cho so hai bang cach doa ho ve lua dia nguc"
( GH Paul II sua sai het dung hoa nguc roi,NV)(Cẻtain religious autorities on the other hand to settle thế proplems by
inlustrating the concept ò a pẩdise to create temptation and frighten people by treating them with hell-fire).
Gan day nguoi Tay Phuong tu mot diem cua "Toi to tong" muon tim cho minh mot nhan quyen nhu tac gia John Shelby Spong trong "Why Christianity MuSt Change oR Die:Nhan loai chung ta khong song trong toi loi.Chung ta khong sinh ra toi loi.Chung ta khong can phai rua sach cai ti vet TOI TO TONG trong le rua toi.Chung ta khong phai la nhung tap vat sa nga,mat di su cuu roi ma chung ta khong rua toi.Do do mot dang cuu the co nhiem vu khoi phuc tinh trang tiéna nga cua chung ta chi la mot su me tin truoc thoi Dảwin va mot su vo nghia sau thoi Dảwin"(We humanbeings do not live in sin.We ảe not bỏnin sin.We do not need to havethe stain ò ỏiginol sin washed ây in baptism.We ảe not fallen creatures who will lose salvation ì we ảe not baptised...A savior who rétore ú tôur prefallen status í theỏe pre-Darwinian,superstion and poSt-Darwinian nonsense )
Hay "Tu giai phong khoi nhung loi lo lang nguyen thuy de giai phong ho ra khoi cai toi to tong ma ho chua bao gio co"(Liberate yourself from the Ỏiginal Mumbo-Jumbo that liberated you from the ỎiginalSin you never had).
Ban KGT,
Toi nghi voi mot phan phan hoi dai cua toi tren PTVN chung ta gap nhau so khong cho phep nhung toi hen gap lai tron muc nao do vi su that va tri tue rat can thiet cho con nguoi di tim chan ly.Toi muon goi den ban KGT mot doan kinh Phap Cu :"Toi loi gay ra tu noi minh,va nguoi tu minh gay ra o truoc.Tu minh khong gay ra toi loi va cung tu minh thanh tinh lay minh.Thanh tinh hay khong thanhntinhdo noi minh.Khong ai co the thanh tinh nguoi khac duoc"(By oneself,indeed,í evil done,by oneself is one difiled.By oneself is evil left undone,by oneself,indeed, is one purified.Purity and inpurity depend oneself .No one purified another).
Nhan dip nay toi cung xin ban doc nhung quyen toi vua dan chung.
Chuc ban an vui
khach ghe tham 23/04/2009 19:20:40
Thưa bạn Tran Tien,mình không đồng ý với bạn về những gì bạn nói về Sự Rửa Tội,theo mình mỗi người khi đã chọn lựa một con đường thì mình phải tuân theo hết lòng,cũng vậy,trong đạo Thiên Chúa có rửa tội cho tân tòng,đó là nghi thức của đạo Thiên Chúa,chúng ta không nên có ý kiến,nếu bạn nói điều này vi phạm nhân quyền thì vi phạm ở điểm nào,vì chính họ đã đồng ý được tòng giáo thì họ đã ý thức được việc làm này,chứ trong không ai dám làm gì nếu không có ý kiến của chính đương sự,nếu vi phạm nhân quyền thì vi phạm ở điểm nào,nếu Thiên Chúa Giáo vi phạm nhân quyền thì có lẽ thế giới Tây Phương đã lên tiếng từ rất lâu rồi,mỗi tôn giáo đều có giáo lý luật lệ nghi thức cho riêng mình,thiết nghĩ chúng ta không nên nói những điều không hay như thế.
thân chào bạn
Tran Tien 22/04/2009 17:47:48
Kinh bach Thay ,Kg BBT.
Thanh that cam on Thay da chon loc nhung tinh tuy trong Kinh cua PG ve "Rua toi".Day la mot van de ma mot so PT VN con tho o khi co mot ton giao khac bat buoc truoc khi vao dao hay muon cuoi mot nguoi,trai hay gai phai rua toi.Day chinh la mot dieu vi pham nhan quyen va quyen tu do câ nhan Chung ta can luu y la chung ta khong vo tinh dung ra chiu toi cho nguoi khac goi la "TOI TO TONG"(Vi ho da muon huong thu nhung duc lac cua rieng ho nay bat cung ta phai ganh chiu).
Tat ca moi "TOI LOI DEU DO TAM KHOI"
Thanh that cam on
tổng cộng: 10 | đang hiển thị: 1 - 10
Tên người gửi:
Địa chỉ mail:

Bộ gõ tiếng Việt Bật Tắt
Captcha
  • email Gửi bài viết này cho bạn bè
  • print Xem dưới dạng bản in
  • Plain text Xem dưới dạng thuần văn bản
Thông tin tác giả