Tưởng niệm Đức đệ nhất Pháp chủ GHPGVN Thích Đức Nhuận- Chí tâm tán...

Nam mô Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Đức đệ nhất Pháp chủ, đại Lão Hoà thượng

Thích thượng Đức hạ Nhuận

Toạ tiền Tuệ giám

Bài truy niệm Đức Pháp chủ của Chư Tăng Ni và Phật tử Tổ...

Kính dâng

Giác linh Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thế danh Phạm Đức Hạp, pháp danh Thích Đức Nhuận, trụ thế 97 tuổi, hoằng Đạo 77 năm, viên tịch ngày 11/11/Quý Dậu, tức ngày 23/12/1993 tại chùa Hoè Nhai thủ đô Hà Nội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điếu văn của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đọc tại Lễ...

Kính bạch giác linh Đức Đại lão Hoà thượng Thích Đức Nhuận, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật Giáo Việt Nam

Hôm nay, chư tôn Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức, Tăng, Ni, và tín đồ Phật giáo Việt Nam chúng con vô cùng thương tiếc, cung kính tiễn đưa kim quan Đức Ngài về nhập bảo tháp tại Tổ đình Quảng Bá. Kính xin Đức Ngài niệm tình chứng giám.

Ban tổ chức Tang lễ Đức Pháp chủ GHPGVN- Đại lão Hoà thượng Thích...

- Trưởng ban:

                                    Hoà thượng Kim Cương Tử

- Phó ban:

Hoà thượng Thích Tâm Thông

Hoà thượng Thích Thuận Đức

Hoà thượng Thích Hiển Pháp

Hoà thượng Thích Trí Dũng

Thượng toạ Thích Thanh Tứ

Ban lễ tang Đại lão Hoà thượng Thích Đức Nhuận- Đệ nhất Pháp chủ...

1. Hoà thượng Thích Trí Tịnh, Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam.

2. Hoà thượng Thạch Xom, Phó Pháp chủ

3. Hoà thượng Ma-Ha-Sa-Ray, Phó Pháp chủ4. Hoà thượng Thích Huệ Thành, Phó Pháp chủ

Tiểu sử Đức Pháo chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Đại lão Hoà...

Trên ngôi vị Pháp chủ Giáo hội Phật Giáo Việt Nam, Đại lão Hoà thượng Thích Đức Nhuận là một vị cao tăng, đã trọn đời hiến dâng cho lý tưởng hoằng pháp lợi sinh; Ngài đã nhiệt tâm góp phần to lớn vào sự nghiệp làm sáng danh đạo Phật và dân tộc Việt Nam.

Tưởng niệm Đức đệ nhất Pháp chủ: Đạo từ của HT. Pháp chủ Thích...

NAM-MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

Kính thưa Quý vị Khách quý

Kính bạch chư vị Tôn túc Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng Ni

Cùng quý Đạo hữu Phật tử trong và ngoài nước.

Tưởng niệm Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN: Đạo từ của Đức Pháp chủ...

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính thưa Quý vị Khách quý,

Kính bạch chư vị Tôn túc Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng Ni,

Cùng quý Đạo hữu, Tín đồ, Phật tử

Tưởng niệm Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN: Đạo từ của Đức Pháp chủ...

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính thư Quý liệt vị Đại biểu đại diện các cơ quan Trung ương và thành phố Hà Nội,

Kính bạch Chư vị Tôn túc Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức, Tăng Ni,

Thưa Quý vị Cư sĩ, Phật tử,

Kính thưa Quý liệt vị,

Tưởng niệm Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN: Đề nghị của Hoà thượng trước khi...

Ngày 7/11/1981: Hội Nghị Đại biểu Thống nhất Phật Giáo Việt Nam thành tâm cung thỉnh Đại lão Hoà Thượng Thích Đức Nhuận đảm nhận ngôi vị Pháp chủ. Ngài từ chối 3 lần. Nhưng do sự thỉnh cầu tha thiết của toàn thể đại biểu. Ngài chấp nhận cùng với những lời Đề nghị dưới đây. Toàn thể đại biểu đền đứng lên trang nghiêm, trân trọng thọ lãnh những lời Đề nghị của Ngài. Ngay sau đó, cố Hoà thượng Đệ nhất Chủ tịch Thích Trí Thủ hứa sẽ đề đạt lên Chính phủ và đã đưa vào Nghị Quyết những Đề nghị này. Nghị Quyết của Đại hội (bao gồm những lời Đề nghị này) đã được Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng lúc bấy giờ là cụ Phạm Văn Đồng tán thành và hứa thực hiện.

Bài xem nhiều