Tưởng niệm Đức đệ nhất Pháp chủ: Đạo từ của HT. Pháp chủ Thích...

NAM-MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

Kính thưa Quý vị Khách quý

Kính bạch chư vị Tôn túc Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng Ni

Cùng quý Đạo hữu Phật tử trong và ngoài nước.

Tưởng niệm Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN: Đạo từ của Đức Pháp chủ...

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính thưa Quý vị Khách quý,

Kính bạch chư vị Tôn túc Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng Ni,

Cùng quý Đạo hữu, Tín đồ, Phật tử

Tưởng niệm Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN: Đạo từ của Đức Pháp chủ...

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính thư Quý liệt vị Đại biểu đại diện các cơ quan Trung ương và thành phố Hà Nội,

Kính bạch Chư vị Tôn túc Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức, Tăng Ni,

Thưa Quý vị Cư sĩ, Phật tử,

Kính thưa Quý liệt vị,

Tưởng niệm Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN: Đề nghị của Hoà thượng trước khi...

Ngày 7/11/1981: Hội Nghị Đại biểu Thống nhất Phật Giáo Việt Nam thành tâm cung thỉnh Đại lão Hoà Thượng Thích Đức Nhuận đảm nhận ngôi vị Pháp chủ. Ngài từ chối 3 lần. Nhưng do sự thỉnh cầu tha thiết của toàn thể đại biểu. Ngài chấp nhận cùng với những lời Đề nghị dưới đây. Toàn thể đại biểu đền đứng lên trang nghiêm, trân trọng thọ lãnh những lời Đề nghị của Ngài. Ngay sau đó, cố Hoà thượng Đệ nhất Chủ tịch Thích Trí Thủ hứa sẽ đề đạt lên Chính phủ và đã đưa vào Nghị Quyết những Đề nghị này. Nghị Quyết của Đại hội (bao gồm những lời Đề nghị này) đã được Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng lúc bấy giờ là cụ Phạm Văn Đồng tán thành và hứa thực hiện.

Tưởng niệm Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN Thích Đức Nhuận: Vài lời để lại...

Đã có sinh thời có diệt, mọi duyên hành chuyển đều thuộc vô thường, sinh diệt diệt dĩ, tịch diệt là vui. Nay tôi tuổi đời vừa tròn chín chục, tâm trí vẫn minh mẫn, nhưng theo thời gian thấy mỗi sát sa, mỗi sát na, cái già cứ đi qua nhanh, nên tôi tạm có vài lời để lại.

Bài xem nhiều