Ảnh nền máy tính Phật giáo, độ phân giải 4K, có kèm lịch từ tháng 7-12/2020

Tải ảnh độ phân giải gốc tại:

http://www.phattuvietnam.net/wp-content/uploads/2020/01/t7.png

http://www.phattuvietnam.net/wp-content/uploads/2020/01/t8.png

http://www.phattuvietnam.net/wp-content/uploads/2020/01/t9.png

http://www.phattuvietnam.net/wp-content/uploads/2020/01/t10.png

http://www.phattuvietnam.net/wp-content/uploads/2020/01/t11.png

http://www.phattuvietnam.net/wp-content/uploads/2020/01/t12.png