Trang chủ Tu học Thiền Tứ Niệm Xứ Ăn trong khóa thiền

Ăn trong khóa thiền

269

mỗi giờ ăn trong khóa thiền,nếu chú tâm theo dõi, thiền sinh sẽ thấy được hàng loạt diễn trình của thân tâm, thấy sự hoạt động của các căn như thế nào trong lúc ăn theo giới, định, tuệ. 

Giới : Ngoài việc thọ bát quan, thiền sinh còn quán tưởng các thức ăn này  là của xã hội nên rải tâm từ và lòng biết ơn đến thí chủ, thiện tín tới làm công quả.  Đồng thời thiền sinh cũng quán dùng thức ăn như dùng thuốc để độ thân mạng thọ dụng. 

Định : Chú tâm ghi nhận ý muốn, cử động lớn nhỏ trong lúc ăn để thấy được sự làm việc của mắt, tai,mũi, lưỡi thân và ý.  Từ đó cũng ghi nhận được tâm thích hay không thích khi dùng  các món ăn. 

Huệ :  Hiểu rõ hơn bản chất của các đối tượng đang sanh khởi – chỉ thấy liên tục ý muốn ăn và thân đang ăn mà không thấy có tôi, có ta đang ăn.   Từ đó dần dần loại bỏ bớt tham, sân khi ăn, bớt chấp vào thức ăn như trước nữa (ngon, dở, chay, mặn v.v…) 

Theo: Vài làn hương Pháp

Trích soạn: Thitasīla Thùy Khanh, ban Tu Thư Như Lai Thiền Viện hiệu đính