Trang chủ Blog chùa Chùm ảnh: Chùa Huệ Quang tổ chức lễ tạ đàn Dược Sư

Chùm ảnh: Chùa Huệ Quang tổ chức lễ tạ đàn Dược Sư

103

Trong lễ tạ đàn Dược Sư Thất Châu, đạo tràng chùa Huệ Quang đã cung thỉnh 49 chư Tăng đến tụng kinh, trì chú cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

Xin giới thiệu một số hình ảnh về đàn tràng này: