Trang chủ Tin tức Thông báo Chương trình sinh hoạt hàng ngày của giới tử tại Đại giới...

Chương trình sinh hoạt hàng ngày của giới tử tại Đại giới Đàn Trí Đức – TP.HCM

219

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BAN TRỊ SỰ                                                                         ————
—oOo—

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2015

 

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT HÀNG NGÀY TẠI GIỚI TRƯỜNG

ĐẠI GIỚI ĐÀN TRÍ ĐỨC PL.2559 – DL.2015
( Áp dụng chung cho tất cả các Giới trường)

 * Thứ Bảy – ngày 28/11/2015 (nhằm 17/10/Ất Mùi):
– 06 giờ 00 : Giới tử trúng tuyển kỳ thi khảo hạch làm thủ tục nhập Giới trường.
Yêu cầu:
+ Kiểm tra đủ Y bát…
+ Thu giữ các đồ dùng điện tử cá nhân: điện thoại, vi tính, MP3
+ Điểm danh – An đơn.
– 10 giờ 30 : Thọ trai – 12 giờ 00 : Chỉ tịnh
– 13 giờ 00 : Thức chúng
– 13 giờ 30 : Sinh hoạt về Thanh quy – chia chúng – Nội quy Giới trường …
– 16 giờ 30 : Dược thạch – 18 giờ 00 : Khóa lễ Sám hối
– 22 giờ 00 : Chỉ tịnh

* Từ ngày 29/11 đến 01/12/2015 (nhằm 18 – 20/10/ Ất Mùi):
– 03 giờ 30 : Thức chúng
– 04 giờ 00 : Hô canh – Thỉnh chung
– 06 giờ 00 : Tảo thực
– 06 giờ 30 : Chấp tác
– 08 giờ 00 : Diễn tập phương thức đăng Đàn / học Luật
– 10 giờ 30 : Quá đường – Kinh hành
– 12 giờ 00 : Chỉ tịnh – 13 giờ 30 : Thức chúng
– 14 giờ 00 : Học Luật
– 16 giờ 30 : Dược thạch
– 18 giờ 00 : Sám hối
– 21 giờ 00 : Tuần chiếu
– 22 giờ 00 : Chỉ tịnh

* Thứ Tư – ngày 02/12/2015 (nhằm 21/10/Ất Mùi):
– Toàn bộ các Giới trường đưa Giới tử tập trung về Đại Giới trường Chùa Huê Nghiêm (Quận 2) dự lễ Khai mạc – Cung an chức sự Đại Giới đàn Trí Đức PL.2559 – DL. 2015.
– Trọn ngày sinh hoạt tại Đại Giới trường.
– 15 giờ 00 : Các Giới tử Ni trở về các Giới trường.
– 20 giờ 00 : Các giới tử Tỳ kheo trở về Giới trường.

* Thứ Năm – ngày 03/12/2015 (nhằm 22/10/ Ất Mùi):
 – 06 giờ 00 : Trang nghiêm Đạo tràng
– 07 giờ 00 : Các Giới trường tấn đàn Truyền: Tỳ kheo giới, Tỳ kheo ni giới, Thức xoa ma xa ni giới, Sa di giới, Sa di ni giới.
– 11 giờ 30 : Thọ trai (Trong khi thọ trai, Giới tử của các Giới trường truyền Thức xoa ma xa ni giới, Sa di giới, Sa di ni giới đảnh lễ tri ân, cúng dường cảm tạ chư Tôn Giới sư, Ban Điều hành Giới trường và Hồi hướng – tán đàn. (Tùy tình hình thực tế của các Giới trường). )
– 14 giờ 00: Các Giới trường Ni hướng dẫn giới tử Tỳ kheo ni đến Giới trường Đại Tăng cầu thọ Chánh pháp Yết ma (Chùa Huệ Nghiêm – Q.Bình Tân; TX. Trung Tâm – Q.Bình Thạnh). – 20 giờ 00 : Tuần chiếu…. – 22 giờ 00 : Chỉ tịnh

* Thứ Sáu – ngày 04/12/2015: (nhằm 23/10/ Ất Mùi)
– 06 giờ 00 : Trang nghiêm Đạo tràng
– 07 giờ 00 : Các Giới trường tiếp tục tấn đàn Truyền: Tỳ kheo giới, Tỳ kheo Ni giới.
– 11 giờ 30 : Thọ trai
– 14 giờ 00 : Giới trường Ni hướng dẫn giới tử Tỳ kheo ni đến Giới trường Đại Tăng cầu thọ Chánh pháp Yết ma (Chùa Huệ Nghiêm- Q.Bình Tân; TX. Trung Tâm – Q. Bình Thạnh).

* Thứ Bảy – ngày 05/12/2015 (nhằm 24/10/ Ất Mùi):
Các giới trường Tỳ kheo, Tỳ kheo ni (Bắc tông, Nam tông, Khất sĩ) tổ chức nghi thức Cổ Phật Khất Thực trong Giới trường. Cung thỉnh chư Tôn đức Ban Tổ chức – Ban Điều hành của Giới trường đến tham dự. Nên tổ chức trang nghiêm, đúng truyền thống, giữ thanh tịnh của Giới trường.
– 17 giờ 00 : Tất cả các Giới trường Tỳ kheo đưa Giới tử về Đại Giới Trường Chùa Huê Nghiêm (Quận 2) tham dự Lễ Thuyết U Minh Giới – Phổ lợi hữu tình.
– 18 giờ 00 : Đăng đàn Thuyết U Minh giới. (Đại Giới trường Chùa Huê Nghiêm – Quận 2)
Sau lễ Thuyết U Minh Giới, các Giới tử trở lại Giới trường trụ xứ Tuần chiếu – chỉ tịnh.

* Chủ Nhật – ngày 06/12/2015 (nhằm 25/10/ Ất Mùi):
Toàn bộ các Giới trường: Tỳ kheo, Tỳ kheo ni đưa Giới tử tập trung về Đại Giới trường Chùa Huê Nghiêm (Quận 2) Tấn đàn thọ Bồ Tát giới và bế mạc Đại Giới đàn Trí Đức PL. 2559 – DL. 2015. Sau khi dự lễ bế mạc xong, đưa các Giới tử trở về Giới trường – giải tán – hoàn mãn.

TM. BAN TRỊ SỰ GHPGVN TP. HỒ CHÍ MINH
BAN TỔ CHỨC ĐGĐ TRÍ ĐỨC PL.2559-DL.2015
Trưởng Ban
Hòa thượng THÍCH TRÍ QUẢNG