Trang chủ Bài nổi bật TP.HCM: Đăng đàn truyền giới Bồ-tát tại Đại Giới đàn Huệ Hưng...

TP.HCM: Đăng đàn truyền giới Bồ-tát tại Đại Giới đàn Huệ Hưng PL.2564

585

PTVN – Sáng nay, 15/10/2020, 111 tân Tỳ-kheo, 173 tân Tỳ-kheo Ni vừa thọ giới tại Đại Giới đàn Huệ Hưng PL.2564 cùng 150 Phật tử tại gia đã vân tập về Việt Nam Quốc Tự cầu thọ giới Bồ-tát.

Ban Nghi lễ đã cung thỉnh Hội đồng Giới sư gồm 21 vị, gồm Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, HT.Thích Minh Thông, HT.Thích Như Niệm, HT.Thích Minh Chơn… cùng 17 vị khác đăng đàn truyền giới Bồ-tát; TT.Thích Quảng Chơn và chư tôn đức Ban Nghi lễ làm dẫn thỉnh.

Chư Tôn đức Hội đồng Giới sư niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo và sám hối tam nghiệp cho được thanh tịnh trước khi truyền giới đến các giới tử. Các giới tử cũng được hướng dẫn đảnh lễ Tam bảo, sám hối tam nghiệp thanh tịnh trước khi thọ nhận giới Bồ-tát.

HT.Thích Minh Thông – Tuyên Luật sư Đại Giới đàn đã thay mặt Đại Tăng hướng dẫn các giới tử cung thỉnh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là Hòa thượng Đàn đầu; cung thỉnh Bồ-tát Đại Trí Văn Thù làm Yết-ma A-xà-lê; cung thỉnh Bồ-tát Di Lặc là Giáo thọ A-xà-lê; cung thỉnh mười phương chư Phật làm tôn chứng sư và mười phương Bồ-tát làm bạn lữ cùng học giới sau khi vấn già nạn các giới tử.

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng đã khai thị về lợi ích của Tam tụ Tịnh giới (nhiếp luật nghi giới; nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ích hữu tình giới) cũng như tứ hoằng thệ nguyện. Đồng thời, Hòa thượng thay mặt đại Tăng trao 10 giới trọng (nặng) của Bồ-tát và khuyến khích đến việc học 48 giới khinh (nhẹ) đến toàn thể giới tử và mong muốn các giới tử hãy vâng giữ từ nay cho đến ngày đắc thành Phật quả.

Lễ truyền giới diễn ra trong không khí trang nghiêm và thành kính của các giới tử. Ngay sau đó, chư Tôn đức Giới sư đã trao truyền Tam quy – Ngũ giới cho các Phật tử tại gia phát tâm thọ trì.


ANH QUỐC