Trang chủ Tin tức Hải Dương: Trang nghiêm Đại giới đàn năm 2015

Hải Dương: Trang nghiêm Đại giới đàn năm 2015

301

Đại Giới đàn đã cung thỉnh HT.Thích Phổ Tuệ – Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN; HT.Thích Thanh Sam – Phó Pháp chủ GHPGVN; HT.Thích Thanh Dũng – Phó Thư ký HĐCM GHPGVN; đương vi ngôi vị chứng minh Đại giới đàn.

Thay mặt BTC Đại giới đàn; TT Thích Thanh Vân – UV HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Hải Dương đã thông qua chương trình nghi lễ, cùng chư vị nghiệp sư, chư vị giới tử ra đỉnh lễ bái chào chư tôn thiền đức Hội đồng Giới sư. Chư vị Nghiệp sư và Giới tử Ni chúng cũng ra đỉnh lễ bái chào chư tôn đức 2 hội đồng giới sư. Sau nghi thức niêm hương Bạch Tổ, chư tôn đức 2 hội đồng Giới sư Tăng Ni đã quang lâm chính điện cử hành nghi thức niêm hương bạch Phật và cung an chức sự.

TT Thích Thanh Vân đã cung an chức sự Hội đồng thập sư Tăng: Trong đó ban tổ chức cung thỉnh Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó chủ tịch Thường trực HĐTS đương vi Ngôi vị Đàn đầu Hoà thượng, Hoà thượng Thích Quảng Tùng – Phó chủ tịch HĐTS, trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hải Dương đương vi ngôi Yết Ma A Xà Lê, Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS, trưởng Ban Hoằng pháp TW đương vi ngôi Giáo thụ A Xà Lê và 7 vị Thượng tọa, Đại đức đương vi ngôi Tôn chứng Tăng Già gồm Thượng toạ Thích Thanh Giác, TT Thích Thanh Hiện, TT Thích Thanh Vân, Đại đức Thích Thanh Viễn, Đại đức Thích Thanh Dũng, Đại đức Thích Thanh Thắng, Đại đức Thích Thanh Thư.

Song song Hội đồng thập sư Tăng, Hội đồng Giới sư Ni cũng đã vân tập để kết giới và trao truyền Giới pháp cho Giới tử Ni. Trong đó cung thỉnh Ni trưởng Thích Đàm Thảo,  làm Hòa thượng đàn đầu; Ni trưởng Thích Đàm Đạt làm Yết Ma A Xà Lê; Ni sư Thích Đàm Lượng làm thầy Giáo thụ cùng 7 vị Ni sư làm Tôn chứng gồm Ni sư Thích Đàm Hương, Ni sư Thích Hồng Vinh, Ni sư Thích Đàm Thơm, Ni sư Thích Diệu Ngân, Ni sư Thích Đàm Thận Ni sư Thích Bảo Hạnh, Ni sư Thích Đàm Hường.

Nhằm góp phần tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức, đồng thời nhắc nhở các giới tử được thọ nhận giới Pháp luôn tinh tiến tu học, mọi sự xuất phát từ giới mà thành tựu, giúp cho các giới tử có đủ giới pháp để tập tu, hành trì giới pháp của Như Lai.  Đại Giới đàn đã lấy tên là Minh Luân nhân dịp lễ Nhập Bảo Tháp cố trưởng lão HT Thích Minh Luân – nguyên Thành viên HĐCM, nguyên Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hải Dương qua các nhiệm kỳ I,II, III, IV, V – Bậc trưởng lão Khả kính có nhiều công đức đối với Đạo pháp và Dân tộc cũn như tác thành giới thân tuệ mệnh cho nhiều thế hệ Tăng Ni 2 tỉnh Hải Dương, Hưng Yên. Với ý nghĩa đó Chư tôn đức mong muốn các giới tử luôn ghi nhớ Đàn giới của mình để cố gắng tu tập theo gương hạnh của Trưởng lão Hoà thượng để tinh tiến trong việc tu trì giới pháp làm rạng ngời cho Phật giáo Việt Nam. Cũng qua giới đàn Chư tôn đức hội đồng giới sư bày tỏ lòng tin tưởng các giới tử sẽ được thành tựu “giới châu thanh tịnh, đạo quả viên thành, hiện tiền tu chứng vô sinh, một hậu cao tăng thánh quả”, thành tựu công đức vô biên trong việc hoằng truyền chính pháp.

Tại đại giới đàn, 2 Hội đồng giới sư đã truyền giới cho 28 giới tử, trong đó thụ giới Sa di có 8 giới tử, Sa di Ni có 18 giới tử, Tỷ khiêu có 2 giới tử . Đại giới đàn Minh Luân năm 2015 của GHPGVN tỉnh Hải Dương được tổ chức trang nghiêm theo  luật Phật chế và đã thành tựu viên mãn.