Trang chủ Tin tức Ngày thứ mười của khóa tập huấn Hoằng Pháp viên

Ngày thứ mười của khóa tập huấn Hoằng Pháp viên

83

Mở đầu bài giảng, Đại đức đã chia sẻ với đại chúng về mục đích của việc Hoằng Pháp, đó là đem chính pháp của Đức Phật đến với mọi người, giúp mọi người hiểu – tin sâu và thực hành được Pháp Phật để cuộc sống hết mọi khổ đau, luôn được hạnh phúc. Vì vậy, tâm nguyện của người Hoằng Pháp cũng chính là phải làm sao để mọi người xung quanh mình, mọi chúng sinh có thể tin Tam Bảo, hiểu Tam Bảo và hướng về tu tập theo đúng chính pháp. Qua đó, Đại đức cũng đã nhấn mạnh, đối tượng của người Hoằng Pháp chính là hết thảy chúng sinh, toàn nhân loại, và gần nhất chính là những người xung quanh mình. Bởi chúng sinh nào cũng có nỗi khổ, hay như trong Kinh nói con người có 8 vạn 4 nghìn trần lao phiền não. Và chỉ có Pháp Phật mới khiến cho con người ta hết khổ.

Trong bài giảng, Đại đức cũng nhấn mạnh, muốn cho mọi người hiểu và tin pháp Phật, bản thân mỗi người Hoằng Pháp chúng ta cũng phải hiểu và tin sâu vào pháp Phật, phải tinh tiến tu tập, nỗ lực hành trì giáo pháp của Đức Thế Tôn. Pháp của Phật có hai điều căn bản:

–         Chúng ta học Phật phải tin sâu vào nhân quả, khi tin rồi thì sẽ bỏ ác làm lành, gặp khổ mới không thấy khổ – bởi chúng ta coi đó là trả nợ cho nhân đã gieo từ trước.

–         Nền tảng căn bản của đạo giải thoát đó là tin về vô thường, hiểu và ngộ về vô thường. Vô thường nghĩa là không thường còn, tất cả chỉ là một giấc mộng. Người nào nhận ra được điều này sẽ không còn chấp ngã.


Tinh thần của người Hoằng Pháp đó là chúng ta phải hiểu được tứ nhiếp pháp: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Đây chính là phương tiện thù thắng để chúng ta Hoằng pháp. Bởi bốn điều này sẽ làm cho chúng ta tiếp cận gần hơn với mọi người, dùng pháp Phật để xua tan đi nỗi khổ đau trong mỗi người, giúp họ giác ngộ và giải thoát. Phải giúp họ nhận ra được hai điều căn bản đó là: Cái gì giả thì biết nó giả đừng chấp vào nó, cái gì thật thì biết nó là thật đừng lãng quên nó. “Phàm cái gì có tướng đều là hư vọng, nên thân này chỉ là giả, là chiêm bao, là vô thường, đừng chấp chước và tham đắm vì nó”. Còn đã nhận được mọi thứ là ảo mộng, thì hãy tập trung tu tập, gieo những nhân lành để gặt hái quả thiện về sau “Nhược kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai”.

Kết thúc bài giảng, Đại đức Thích Tâm Thuần nhấn mạnh mục tiêu của người đệ tử Phật chính là Hoằng pháp độ sinh. Chúng ta nên hoằng pháp trên 2 phương diện Khẩu giáo và Ý giáo (Nói Pháp và thực hành đúng Pháp), chúng ta phải truyền pháp bằng chính lòng từ bi, hoan hỷ, bao dung, xả bỏ trong mỗi chúng ta. Muốn vậy bản thân mỗi người Hoằng pháp phải nỗ lực tinh tiến tu tập, học hỏi giáo pháp của Đức Thế Tôn để làm lợi Đạo ích Đời.