Trang chủ Diễn đàn Nhịp cầu độc giả Thư gởi Tăng Ni sinh Du Học Việt Nam tại Ấn Độ

Thư gởi Tăng Ni sinh Du Học Việt Nam tại Ấn Độ

82

Toàn thể môn đồ pháp quyến chúng con xin đê đầu đỉnh lễ cảm tạ chư tôn đức, chư thiện nam tín nữ Phật tử, Tăng Ni sinh Việt Nam đang du học tại Ấn Độ đã trợ tiến cho Thầy chúng con.


NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT