Trang chủ Blog chùa TPHCM: Đại trai đàn chẩn tế chùa Viên Giác

TPHCM: Đại trai đàn chẩn tế chùa Viên Giác

589

Vào lúc 9h00 sáng là bắt đầu khóa lễ tụng kinh Địa Tạng cầu nguyện cho pháp giới chúng sanh thảy đều an lạc. Sau đó là khóa lễ cúng Phật, cúng chư hương linh diễn ra với sự chủ sám của TT. Thích Quảng Chơn.

Lúc 14h00, khóa lễ đăng đàn Cam Lộ Mông Sơn chẩn tế âm linh, phổ thí pháp giới cô hồn, bạt độ cửu huyền thất tổ cùng hương linh ký tự siêu sanh Tịnh độ.

Vào lúc 20h30, lễ tống thánh và hóa sớ phụng tống chư Phật, Bồ Tát, Thánh hiền hồi quy Cực lạc diễn ra và lễ tạ đàn pháp hội đã thành tựu viên mãn.