Trang chủ PGVN GHPGVN Có được lập đạo tràng hộ niệm cầu vãng sinh?

Có được lập đạo tràng hộ niệm cầu vãng sinh?

784

   


  GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ                                                    Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG                                             —–
                             —–                                                          Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2013
               Số: 172 / CV – HDPT
 
V/v Phúc đáp công văn số 189/CV-BTS của Ban Trị Sự
GHPGVN tỉnh Dak Lak về việc hoạt động đạo tràng
“Niệm Phật vãng sanh” tự phát tại Dak Lak.
 
 
Kính gởi: Ban Thường trực – Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Dak Lak
 
Ban Hướng Dẫn Phật tử Trung ương có nhận được công văn số 189/CV-BTS ngày 24-7-2013 của Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Dak Lak báo trình về hoạt động đạo Tràng “Niệm Phật vãng sanh” tự phát tại địa bàn tỉnh Dak Lak.    
– Căn cứ các Điều: 57, 60, 61 Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tu chỉnh tại Đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam kỳ VII (2012 – 2017);
– Căn cứ các điều 2, 8 của Nội quy Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương tu chỉnh lần thứ IV đã được Ban thường trực Hội đồng trị sự GHPGVN khóa VII: 2012 – 2017 thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2013 và có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/8/2013;
– Căn cứ Điều 1 khoản D, Điều 2 khoản D, Điều 5, Điều 6 và Điều 7 Nội quy Phân ban Cư sĩ Phật tử Trung ương được Ban Thường trực Hội đồng trị sự GHPGVN ban hành tại Quyết định số 258/2013QĐ-HĐTS ngày 17/7/2013;
Qua nội dung văn thư, Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương nhận thấy đây là những vấn đề liên quan đến sinh hoạt tu học của các đạo tràng, ban hộ niệm, ban trợ niệm thuộc cơ sở tự viện tại tỉnh Dak Lak. Nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết hòa hợp trong ngôi nhà chung của Giáo Hội Phật giáo Việt Nam, Ban Thường trực Ban Hướng Dẫn Phật tử Trung ương có ý kiến như sau:

1. Tự viện (chùa, tổ đình, tịnh xá, thiền viện, tịnh viện, tịnh thất, niệm Phật đường, khuôn hội), nơi tập trung mọi sinh hoạt tu học và bày tỏ lòng tín ngưỡng của hàng Phật tử tại gia, là đơn vị cơ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Do đó các đạo tràng, ban hộ niệm, ban trợ niệm,.. phải được sự tổ chức, lãnh đạo, hướng dẫn của chư Tăng Ni Trụ trì hoặc Ban Hộ tự các tự viện, không được sinh hoạt tách rời cơ sở tự viện và chư Tăng Ni.

2. Việc Vãng sanh là do công phu tu niệm của từng hành giả trong lúc sinh tiền, hộ niệm hay trợ niệm chỉ là trợ duyên cho hành giả giữ chánh niệm lúc lâm chung để dễ được vãng sanh. Không ai có quyền quyết đoán việc vãng sanh hay đọa lạc của hương linh sau khi lâm chung, chỉ vì lý do theo hay không theo ban trợ niệm này, hoặc ban trợ niệm kia.

3. Mọi sinh hoạt của các đạo tràng, ban hộ niệm, ban trợ niệm,… phải đúng với Hiến chương GHPGVN, Nội quy Ban Hướng dẫn Phật tử và Nội quy Phân ban Cư sĩ Phật tử Trung ương. Đồng thời thực hiện đúng mọi chủ trương, đường lối, quy định của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành địa phương sở tại.

4. Việc quý Phật tử tại gia phát tâm lập đạo tràng, ban hộ niêm, ban trợ niệm để cùng nhau tu niệm và đúng chánh pháp là điều tốt, cần được khuyến khích, nhân rộng. Tuy nhiên, để việc sinh hoạt tu học của các đạo tràng, ban hộ niệm, ban trợ niệm được thuận lợi trong khuôn khổ Hiến chương GHPGVN và Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo của Nhà nước, Ban Hướng dẫn Phật tử trung ương đề nghị các đạo tràng, ban hộ niệm, ban trợ niệm cần thỉnh cầu chư Tôn đức Tăng Ni Trụ trì hoặc Ban Hộ tự cơ sở tại địa phương bảo trợ về mặt tổ chức, lãnh đạo, hướng dẫn sinh hoạt tu niệm.

Vị Trụ trì hoặc Ban Hộ tự phải có văn bản báo cáo kèm theo danh sách Ban Điều hành đạo tràng, ban hộ niệm, ban trợ niệm tự phát trình Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện để được công nhận (hợp thức hóa).

Để mọi sinh hoạt Phật sự được thuận lợi tốt đẹp, kính đề nghị quý Ban Trị sự hướng dẫn đồng bào Phật tử tu tập đúng Hiến chương GHPGVN, Nội quy Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN, Nội quy Phân ban Cư sĩ Phật tử Trung ương và Pháp luật của Nhà nước.

Kính chúc quý Ban và quý vị Vô lượng an lạc, Phật sự viên thành.
 
                                                                             TM. BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG
Nơi nhận:                                                                                             KT. TRƯỞNG BAN
–  Như trên “để phúc đáp”                                                 PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
–  Văn phòng I, II Trung ương GH “để báo cáo”
–  Ban Hướng Dẫn Phật Tử  tỉnh Dak Lak
–  Phân ban Cư sĩ Phật tử tỉnh Dak Lak                                                         (Đã ký)
–  Sở Nội vụ-Ban Tôn giáo tỉnh Dak Lak
–  Sở Công an – Phòng ANXH tỉnh Dak Lak
                  “để biết và hỗ trợ”                                                                                       
                                                                                               Thượng Tọa THÍCH THIỆN TOÀN
–  Lưu VP