Trang chủ PGVN GHPGVN Giáo hội phát triển bền vững là công đức chung của Tăng...

Giáo hội phát triển bền vững là công đức chung của Tăng Ni Phật tử Việt Nam

147

Năm 1980, tôi cùng chư tôn đức, Đại lão Hòa thượng, các bậc trưởng lão tiêu biểu của Phật giáo Việt Nam tham gia trong ban vận động thống nhất Phật giáo, lúc bấy giờ do Hòa thượng Thích Trí Thủ làm trưởng ban. Tháng 4 năm 1980, Ban vận động đã ra mắt tại tại chùa Quán Sứ, mở ra hướng đoàn kết thống nhất Phật giáo trong cả nước theo một tổ chức duy nhất với phương châm Đạo Pháp – Dân Tộc – Chủ nghĩa xã hội. Đến ngày 7/11/1981 (lần đầu tiên), hơn 165 đại biểu đại diện cho 9 tổ chức, giáo hội, hệ phái trong cả nước quy tụ tại chùa Quán Sứ, Hà Nội để tham dự Hội nghị đại biểu thành lập GHPGVN.


 


Trải qua các nhiệm kỳ đại hội, hoạt động Phật sự đã phát huy tích cực không ngừng, nổi bật nhất là công tác giáo dục Tăng Ni, đào tạo Tăng tài. Trong cả nước hiện nay có 3 học viện Phật giáo (đại diện cho 3 miền Bắc –Trung – Nam ), các trường trung cấp, cao đẵng cũng được mở mang ở các tỉnh, thành phố. Số lượng Tăng Ni đi du học tại các nước trên thế giới ngày càng phát triển, nhiều vị có học vị tiến sĩ, thạc sĩ. Chắc chắn trong tương lai GHPGVN sẽ có một lực lượng kế tục sự nghiệp hoằng pháp với đầy đủ trí tuệ, đức hạnh, gánh vác các trọng trách mà Giáo hội giao phó. Công tác hoằng pháp đã phát triển từng bước lớn mạnh. Tăng Ni, Phật tử luôn vận dụng giáo lý Phật giáo vào thời đại văn minh, đẩy lùi các hủ tục mê tín dị đoan, làm cho Phật giáo ngày càng thêm trong sáng.


 


Những năm gần đây, quan hệ giữa Phật giáo với các nước trên thế giới ngày càng được mở rộng. Để tăng cường mối giao lưu với các bậc thiện tri thức, các tôn giáo bạn, các vị lãnh tụ quốc tế, Tăng Ni, Phật tử chúng ta đã nâng cao trình độ học vấn nội điển cũng như ngoại điển, mở mang trí tuệ và sự hiểu biết đã theo kịp bước tiến thời đại, góp phần tạo nên uy tín, nhận thức đúng đắn, hành động thiết thực trong tinh thần hữu nghị của quốc tế đối với Phật giáo Việt Nam.


 


Trong lĩnh vực phục vụ đạo pháp – dân tộc, chư tôn đức Hòa thượng, chư Thượng tọa, Tăng Ni từ trung ương đến địa phương luôn tham gia tích cực các phong trào yêu nước. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, GHPGVN luôn hòa nhập gắn bó cùng dân tộc. Đánh giá chung về các công tác Phật sự: hoạt động văn hóa, từ thiện xã hội, nghiên cứu Phật học, nghi lễ, …. Từng bước phát huy nhiều kết quả đáng kể.


 


Nhìn lại chặng đường lịch sử phát triển của GHPGVN trong thời gian qua, chúng ta thấy rõ công đức vô lượng của chư tôn đức Giáo phẩm đã dày công xây dựng cho nền móng bền vững của ngôi nhà chung GHPGVN, đến nay các bậc tiền bối đã lần lượt trở về đất Phật, để lại cho chúng ta những trang sửvàng, những thành tựu phát triển của Giáo hội. Tôi hy vọng và tin tưởng vào thể hệ Tăng Ni trong tương lai sẽ nối tiếp sứ mạng hoằng dương chính pháp lớn mạnh hơn, làm tốt hoạt động Phật sự, đem lại hòa bình an lạc cho nhân loại.