Trang chủ Blog chùa Hà Nội: HT Giác Toàn thuyết pháp tại chùa Bằng

Hà Nội: HT Giác Toàn thuyết pháp tại chùa Bằng

123

Qua buổi nói chuyện, Hòa Thượng đã tán dương công đức tu tập của Phật tử, nhất là khuyến giáo các Phật tử luôn giữ vững niềm tin với Phật pháp, khéo thanh lọc 3 nghiệp thân, khẩu, ý để tâm an lạc, thanh tịnh.

Đó là nếp sống của người Phật tử thực thi hạnh nguyện luôn nhớ nghĩ về Phật, thực hành theo công hạnh của Phật.

Làm được như thế quý Phật tử luôn được gần bên Phật, và an trú trong cảnh giới Phật ở đời này và đời sau.