Trang chủ Tu học Lời Phật dạy Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 1 & 2 tháng giêng)

Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 1 & 2 tháng giêng)

81

 Tháng giêng 

Ngày 1 tháng giêng 

  1. MI 401 
Pháp không có gì chuyển hướng
 
Trung Bộ Kinh 60, Kinh Không có gì chuyển hướng
 
Nếu các ông không có một vị Đạo sư khả ý nào, thời hãy lấy Pháp không có gì chuyển hướng này mà thực hành. Này các thí chủ, Pháp không có gì chuyển hướng này được khéo thọ trì, khéo thành tựu, sẽ đưa đến hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các ông. 
 
Ngày 2 tháng giêng
 
  1. S V 457 
Khó thay được làm người
 
Tương Ưng Bộ Kinh, tập V, Thiên Đại phẩm, chương Tương Ưng sự thật (b), Phẩm Vực Thẳm, câu 48. VIII. Lỗ khoá (3) (S.v, 456) 2-6 
 
2) Ví như, ngày các tỷ kheo, quả đất lớn này chỉ toàn một bãi nước và có một người ném xuống đấy một khúc cây có một lổ hổng. Rồi gió phương Đông thổi nó trôi về phương Tây; gió phương Tây thổi nó trôi về phương Đông ; gió phương Bắc thổi nó trôi về phương Nam; gió phương Nam thổi nó trôi về phương Bắc . Tại đấy, một con rùa mù cứ mỗi trăm năm nổi lên một lần.
  
3) Các ông nghĩ thế nào, này các tỷ kheo, con rùa mù ấy sau mỗi trăm năm nổi lên một lần, có thể chui cổ vào trong khúc cây có một lổ hổng không? 
 
– Thật khó được vậy, bạch Thế Tôn, con rùa mù ấy, sau mỗi trăm năm nổi lên một lần, khó có thể chui vào cổ vào trong khúc cây có một lổ hổng ấy!
 
4) Thật khó được vậy, này các tỷ kheo, là được làm người! Thật khó được vậy này các tỷ kheo, là Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A la hán, Chánh Đẳng Chánh Giác! Thật khó được vậy, này các tỷ kheo, là Pháp và Luật này do Như Lai thuyết giảng chiếu sáng trên đời.
 
5) Nhưng nay, này các tỷ kheo, các ông đã được làm người, và Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A la hán, Chánh Đẳng Chánh Giác, và Pháp và Luật được Như Lai thuyết giảng chói sáng ở đời.
 
6) Do vậy, này các tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết: “Đây là Khổ”…một cố gắng cần phải làm để rõ biết “ Đây là Con đường đưa đến Khổ diệt.” 
 
Nguyên tác: Daily Readings from the Buddha’s words of Wisdom của Đại đức Shravasti Dhammika