Trang chủ Tu học Lời Phật dạy Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 16, 17, & 18 tháng...

Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 16, 17, & 18 tháng hai)

89

Tháng hai 

Ngày 16 tháng hai
 
47.A III 46
 
Bậc chân nhân đưa lại an lạc cho nhiều người
 
Tăng Bộ Chi Kinh, Chương Năm Pháp, Pháp Năm Phần, Phẩm Vua Munda, Câu (II) (42) Bậc Chân Nhân
 
Bậc chân nhân, này các tỷ kheo, sinh ra trong gia đình, đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho nhiều người; đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho mẹ, cha; đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho vợ, con; đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho các người hầu hạ, làm công; đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho bạn bè, thân hữu; đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho các Sa môn, Bà la môn.
 
Ngày 17 tháng hai
 
48.A II 59
 
Xứng đôi
 
Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Bốn Pháp, Phẩm Nguồn Sanh Phước, Câu (V) (55) Xứng Đôi (1) 1-2
 
  1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Bhagga, tại núi Sumsumàra, rừng Bhesakala, ở Vườn Nai. Rồi Thế Tôn, vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đến trú xứ gia chủ cha Nakulà, sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi gia chủ cha Nakulà và nữ gia chủ mẹ Nakulà đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, gia chủ cha Nakulà bạch Thế Tôn: 
  1. Khi nữ gia chủ mẹ Nakulà được đem về đây cho con khi con còn trẻ tuổi, con biết con không bao giờ có điều gì xâm phạm đến vợ con, cho đến ý nghĩ cũng không, chớ đừng nói gì đến thân. Vì rằng bạch Thế Tôn, chúng con muốn thấy mặt nhau trong đời này, mà còn muốn thấy mặt nhau trong đời sau nữa. 
Nữ gia chủ mẹ Nakulà bạch Thế Tôn:
 
  1. – Bạch Thế Tôn, từ khi con được đem về đây cho gia chủ cha Nakulà khi con còn trẻ tuổi, con biết con không bao giờ có điều gì xâm phạm đến chồng con, cho đến ý nghĩ cũng không, chớ đừng nói gì đến thân. Vì rằng bạch Thế Tôn, chúng con muốn thấy mặt nhau trong đời này, mà còn muốn thấy mặt nhau trong đời sau nữa. 
Vậy này các gia chủ, khi cả hai vợ chồng muốn thấy mặt nhau trong đời này, và cũng muốn thấy mặt nhau trong đời sau nữa, và cả hai người là đồng tín, đồng giới, đồng thí, đồng trí tuệ, thời trong các đời hiện tại, các người được thấy mặt nhau, và trong đời sau, các người cũng được thấy mặt nhau. 
 
Ngày 18 tháng hai
 
49. A I 263  
 
Chỗ ý xứ cho dục tham
 
Tăng Chi  Bộ Kinh, Chương Ba Pháp,  Phẩm Chánh Giác, Câu 109 – Nhân Duyên (3)  
 
2. Như thế nào, này các tỷ kheo, do duyên các pháp làm chỗ ý xứ cho dục tham trong quá khứ, ước muốn khởi lên?
 
Này các tỷ kheo, do duyên các pháp làm chỗ ý xứ cho dục tham trong quá khứ; với tâm, nó tầm cầu, nó tư sát. Do duyên các pháp làm chỗ ý xứ cho dục tham trong quá khứ; với tâm, nó tầm cầu, nó tư sát, nên ước muốn khởi sanh. Vì có ước muốn, nên nó bị liên hệ với các pháp ấy. Này các tỷ kheo, Ta nói rằng đó là một kiết sử, vì tâm ấy có tham ái. 
 
Nguyên tác: Daily Readings from the Buddha’s Words of Wisdom của Đại đức Shravasti Dhammika