Trang chủ Tu học Lời Phật dạy Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 19, 20, & 21 tháng...

Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 19, 20, & 21 tháng hai)

99

Tháng hai

Ngày 16 tháng hai

50.A III 259

Năm nguy hại trong các tài sản  

Tăng Bộ Chi Kinh, Chương Pháp, Phẩm Du Hành Dài, Câu (VII) (227) Tài Sản
 
1-     Này các tỷ kheo, có năm nguy hại này trong tài sản. Thế nào là năm? 
 
2-     Tài sản bị nguy hiểm về lửa, bị nguy hiểm về nước, bị nguy hiểm về vua, bị nguy hiểm về trộm cướp, bị nguy hiểm về các người thừa tự không khả ái. 
 
Này các tỷ kheo, có năm nguy hại này trong các tài sản. 
 
3-     Này các tỷ kheo, có năm lợi ích này trong các tài sản. Thế nào là năm?
 
4-     Nhờ tài sản, tự làm cho được an lạc, hoan hỷ và chơn chánh duy trì sự an lạc ấy; làm cho cha mẹ an lạc, hoan hỷ và chơn chánh duy trì sự an lạc ấy, làm cho vợ con, các người phục vụ, các người làm công an lạc, hoan hỷ và chơn chánh duy trì sự an lạc ấy, làm cho bạn bè, thân hữu an lạc, hoan hỷ và chơn chánh duy trì sự an lạc ấy; đối với các vị Sa môn, Bà la môn, cung cấp các sự cúng dường hướng thượng , đưa đến sự an lạc, quả dị thục* liên hệ đến cõi trời và dẫn lên thiên giới
 
Chú thích: *Quả dị thục: Quả chín muồi 
 
Ngày 20 tháng hai
 
51.AIII 38 
 
Quả thiết thực hiện tại của bố thí
 
Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Năm Pháp, Phẩm Sumanà, Câu (IV) (34) Đại tướng Sìha 1-6
 
1…
 
          Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể trình bày cho con về quả thiết thực hiện tại của bố thí?
 
          Thế Tôn đáp: 
 
2-     Có thể được, này Sìha, người bố thí, người thí chủ được quần chúng ái mộ và ưa thích. Này Sìha người bố thí, người thí chủ được quần chúng ái mộ và ưa thích, đây là quả thiết thực bố thí hiện tại.
 
3-     Lại nữa, này Sìha, bậc thiện, bậc chân nhân thân cận người bố thí, người thí chủ. Này Sìha, bậc thiện, bậc chân nhân thân cận người bố thí, người thí chủ được quần chúng ái mộ và ưa thích, đây là quả thiết thực bố thí hiện tại.
 
4-     Lại nữa, này Sìha, người bố thí, người thí chủ được tiếng  đồn tốt đẹp truyền đi. Này Sìha, người bố thí, người thí chủ được được tiếng đồn tốt đẹp truyền đi,  đây là quả thiết thực bố thí hiện tại.
 
5-      Lại nữa, này Sìha, người bố thí, người thí chủ đi đến hội chúng nào, hoặc hội chúng Sát –đế -lỵ, hoặc hội chúng Bà la môn, hoặc hội chúng gia chủ, hoặc hội chúng Sa môn. Vị ấy đi đến với tự tín, không có do dự hoang mang. Này Sìha, người bố thí, người thí chủ đi đến hội chúng nào, hoặc hội chúng Sát –đế -lỵ, hoặc hội chúng Bà la môn, hoặc hội chúng gia chủ, hoặc hội chúng Sa môn, vị ấy đi đến với tự tín, không có do dự hoang mang. Này Sìha, đây là quả thiết thực bố thí hiện tại.
 
6-     Lại nữa, này Sìha, người bố thí, người thí chủ, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên cõi lành, thiên giới. Người bố thí, người thí chủ, này Sìha, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên cõi lành, thiên giới. Này Sìha, đây là quả thiết thực bố thí hiện tại.
  
Ngày 21 tháng hai
 
52 . AIII 137  
 
Phải sống với các ăn môn được chế ngự
 
Tăng Chi  Bộ Kinh, Chương Năm Pháp,  Phẩm Andhakavinda, Câu (IV) (114) Tại Andhakavinda
 
3. “Hãy đến, này các hiền giả, các thầy cần phải sống với các căn môn phải được chế ngự, thành tựu với niệm được phòng hộ, với niệm thận trọng sáng suốt, với ý được khéo phòng hộ, với tâm được chánh niệm bảo vệ.”
 
Nguyên tác: Daily Readings from the Buddha’s Words of Wisdom của Đại đức Shravasti Dhammika