Trang chủ Tu học Lời Phật dạy Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 28, 29, 30 &31 tháng...

Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 28, 29, 30 &31 tháng giêng)

73

 Tháng giêng

 Ngày 28 tháng giêng
 
28.AV 79
 
Khi buộc tội người khác
 
Tăng Bộ Chi Kinh, Chương Mười Pháp, Phẩm Mắng Nhiếc, Câu (IV) (44) Tại Kusanara
 
3. Này các tỷ kheo, tỷ kheo buộc tội, trong khi buộc tội người khác, cần quán sát như sau:” Ta có thân hành thanh tịnh hay không? Ta có thành tựu thân hành thanh tịnh, không có sứt mẻ, không có uế nhiễm hay không? Ta có pháp này hay không có?”
 
Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo thân hành không có thanh tịnh, không thành tựu thân hành thanh tịnh, có sứt mẻ, có uế nhiễm, có người sẽ nói về vị ấy như sau: “Tôn giả hãy học tập về thân”. Như vậy các tỷ kheo nói với vị ấy. 
 
4. Lại nữa, này các tỷ kheo, tỷ kheo buộc tội, trong khi buộc tội người khác, cần quán sát như sau:” Ta có khẩu hành thanh tịnh hay không? Ta có thành tựu khẩu hành thanh tịnh, không có sứt mẻ, không có uế nhiễm hay không? Ta có pháp này hay không có?” 
 
Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo khẩu hành không có thanh tịnh, không thành tựu khẩu hành thanh tịnh, có sứt mẻ, có uế nhiễm, có người sẽ nói về vị ấy như sau: “Tôn giả hãy học tâp về lời”. Như vậy các tỷ kheo nói với vị ấy. 
 
5. Lại nữa, này các tỷ kheo, tỷ kheo buộc tội, trong khi buộc tội người khác, cần quán sát như sau:” Ta có an lập từ tâm, không sân hận đối với đồng Phạm hạnh hay không? Trong ta có pháp ấy hay không có?” 
 
Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo không an lập từ tâm, sân hận vói các đồng Phạm hạnh, có người sẽ nói về vị ấy như sau: “Tôn giả hãy an lập từ tâm đối với các vị đồng Phạm hạnh”. Như vậy các tỷ kheo nói với vị ấy. 
 
Ngày 29 tháng giêng
 
29. Dp 53
 
Như từ một đống hoa 
 
Tiểu Bộ Kinh, Kinh Pháp Cú, Phẩm Hoa, Câu 53 
 
53. “Như từ một đống hoa,
Nhiều tràng hoa được làm,
Cũng vậy thân sanh tử,
Phải làm nhiều việc lành.” 
 
Ngày 30 tháng giêng 
 
29.AI 103  
 
Người hiền trí
 
Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Ba Pháp, Phẩm Người Ngu, Câu 1-10 Người Ngu -4
 
4)… Thành tựu với ba pháp này, này các tỷ kheo, người hiền trí được biết đến. Thế nào là ba? Phạm tội, thấy có phạm tội, phạm tội sau khi thấy là có phạm tội, như pháp sám hối, được người khác phát lộ có tội, như pháp chấp nhận.
 
Ngày 31 tháng giêng
 
30.Dp 183, 185; Miln 394
 
Tiểu Bộ Kinh, Kinh Pháp Cú, Phẩm Phật Đà, Câu 183, 185
 
183. “Không làm mọi điều ác
Thành tựu các hạnh lành
Giữ tâm ý trong sạch
Chính lời chư Phật dạy.” 
 
185. “Không phỉ báng, phá hoại,
Hộ trì giới căn bản.
Ăn uống có tiết độ
Sàng toạ chỗ nhàn tịnh,
Chuyên chú tăng thượng tâm
Chính lời chư Phật dạy.” 
 
Nguyên tác: Daily Readings from the Buddha’s Words of Wisdom của Đại đức Shravasti Dhammika