Trang chủ Tu học Lời Phật dạy Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 29, 30 và 31 tháng...

Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 29, 30 và 31 tháng năm)

82

 

Tháng năm 
 
Ngày 29 tháng năm 
 
149. AI 9 
 
Tâm bị khuấy đục, và không bị khuấy đục
 
(Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Một Pháp, Phẩm Đặt Hướng và Trong Sáng, Câu 1-10 Tâm đặt sai hướng) 
 
5-…. Ví như,  này các tỷ kheo, một hồ nước uế nhớp, bị khuấy động, đục bùn. Tại đấy,người có mắt, đứng trên bờ, không thể thấy các con ốc, sò, các hòn sạn, sỏi, các đàn cá qua lại. Vì cớ sao? Vì nước bị khuấy đục. Này các tỷ kheo, cũng vậy, vị tỷ kheo với tâm bị khuấy đục, sẽ không biết được lợi ích của mình, biết được lợi ích của người, hay không biết được lợi ích của cả hai, hay sẽ không chứng ngộ các pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng các bậc Thánh.   Vì cớ sao? Vì tâm bị khuấy đục.
 
6- Ví như, này các tỷ kheo, một hồ nước trong sáng, sáng suốt, không bị khuấy động. Tại đấy,người có mắt, đứng trên bờ, có thể thấy các con ốc, sò, các hòn sạn, sỏi, các đàn cá qua lại. Vì cớ sao? Vì nước không bị khuấy đục. Này các tỷ kheo, cũng vậy, vị tỷ kheo với tâm không bị khuấy đục, sẽ biết được lợi ích của mình, biết được lợi ích của người, hay biết được lợi ích của cả hai, hay sẽ chứng ngộ các pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng các bậc Thánh.   Vì cớ sao? Vì tâm không bị khuấy đục.  
 
Ngày 30 tháng năm 
 
Hãy tinh tấn chuyên cần tu niệm để chuẩn bị cho kiếp sau
 
Kinh Pháp Cú 235- 236 
 
235- Thân người như chiếc lá úa. Ngươi đang đứng trước ngưỡng cửa của sự suy tàn. Sứ giả của thần chết đang chờ ngươi nhưng ngươi lại chưa chuẩn bị gì cho ngươi cả! 
 
236- Hãy tạo cho mình một nơi thanh tịnh và an toàn rồi gấp rút tu hành, diệt sạch tham dục và tẩy trừ mọi phiền não của trần gian để vào được cảnh giới của chư thiên. 
 
Người dịch: Đinh Sĩ Trang 
 
Ngày 31 tháng năm 
 
151. M I 39 
 
Không gì rửa sạch được các ác nghiệp 
 
Trung Bộ Kinh 7, Kinh Ví Dụ Tấm Vải 
 
Lúc bấy giờ Bà-la-môn Sundarika Bharadvaja đang ngồi không xa Thế Tôn. Rồi Bà-la-môn Sundarika Bharadvaja bạch Thế Tôn: 
 
          Tôn giả Gotama có đi đến sông Bahuka để tắm rửa không? 
 
          Này Bà-la-môn, sông Bahuka là gì? Sông Bahaka có làm được lợi ích gì? 
 
          Tôn giả Gotama, song Bahuka được nhiều người xem là có khả năng giải thoát. Tôn giả Gotama, sông Bahuka được nhiều người xem là có khả năng đem lại công đức. Và nhiều người đã gội sạch các ác nghiệp trong sông Bahuka. 
 
Rồi Thế Tôn nói lên những bài kệ sau đây cho Bà-la-môn Sundarika Bharadvaja:  
 
Trong sông Bahuka
Tại Adhikakka
Tại cả sông Gaya
Và Sundarika
Tại Sarassati
Và tại Payana
Tại Bahumati
Kẻ ngu dầu thường tắm
Ác nghiệp không rửa sạch
Sông Sundarika
Có thể làm được gì?
Payaga làm gì?
Cả sông Bahuka?
Không thể rửa nghiệp đen
Của kẻ ác gây tội
Đối kẻ sống thanh tịnh
Ngày nào cũng ngày tốt
Các tịnh nghiệp thanh tịnh
Luôn thành tựu thiện hạnh
Này vị Bà-la-môn
Chỉ nên tắm ở đây
Khiến mọi loài chúng sanh
Được sống trong an ổn
Nếu không nói dối trá
Nếu không hại chúng sanh
Không lấy của không cho
Có lòng tín, không tham
Đi Gaya làm gì?
Gaya một giếng nước? 
 
Theo: Daily Readings from the Buddha’s Words of Wisdom của Đại đức Shravasti Dhammika