Trang chủ Tu học Lời Phật dạy Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 5 & 6 tháng giêng)

Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 5 & 6 tháng giêng)

100

Tháng giêng 

Ngày 5 tháng giêng
 
5.      D III 107
 
Giới hạnh của con người là tối thượng
 
Trường Bộ Kinh 28, Kinh Tự Hoan Hỷ  (Câu 12)  
 
12. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật vô thượng: Thế Tôn thuyết pháp về vấn đề giới hạnh của con người. Bạch Thế Tôn, ở đây, có người chân thật, thành tín, không dối trá, không lừa gạt, không gợi ý, không chiêm tướng, không lấy lợi cầu lợi; hộ trì các căn, ăn uống tiết độ, hành động ôn hoà, luôn luôn cảnh giác, không chán nản, tinh cần, trầm tư, chánh niệm,ngôn từ lanh lợi, hành vi gan dạ, chịu đựng, biết điều, không tham dục, tỉnh giác, cẩn trọng. Bạch Thế Tôn, như vậy là tối thượng về vấn đề giới hạnh của con người.
 
Ngày 6 tháng giêng
 
6.      M 415
 
Phản tỉnh để tịnh hoá tam nghiệp
 
Trung Bộ Kinh 61, Kinh Giáo Giới La Hầu La ở Rừng  Ambala
 
Ông nghĩ thế nào? Mục đích của cái gương là gì?
 
          Bạch Thế Tôn, mục đích là để phản tỉnh.
          Cũng vậy, này Rahula, sau khi phản tỉnh nhiều lần, hãy hành khẩu nghiệp.  Sau khi phản tỉnh nhiều lần, hãy hành ý nghiệp. 
 
Nguyên tác: Daily Readings from the Buddha’s Words of Wisdom của Đại đức Shravasti Dhammika