Trang chủ Tu học Phổ thông Nhập thất

Nhập thất

294
Nhập thất là phương thức tu trì của Phật giáo, tùy theo mục tiêu hướng đến của mỗi hành giả mà hành trì theo pháp môn, đồng thời theo đó mà nghiên cứu chiêm nghiệm hệ thống giáo lý Phật giáo trong suốt thời gian nhập thất.
Khi nhập thất trước hết phải kiểm soát được thân phải an, tiếp đó là kiểm soát tâm trong trạng thái trong sạch, định tĩnh.
Việc phát tâm nhập thất được xem là một việc vô cùng trọng đại trong đời sống thiền gia, được các tự viện Phật giáo xem trọng và tiến hành một cách trang nghiêm, gồm nghi thức vào thất và ra thất.
Vừa qua, vào đầu tuần tháng 2, thầy Đại Thiện ở Phổ Tế Thiền Tự, tỉnh Triết Giang, Trung Quốc đã phát nguyện nhập thất tu tập với thời gian là 3 năm rưỡi.
Buổi lễ vào thất được cử hành trang nghiêm có sự chứng minh của Đại lão Hòa thượng Đạo Từ – Phó chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Phổ Đà Sơn, Chủ nhiệm Trung tâm Quản lý Quan Âm Pháp giới, Trụ trì Phổ Tế Thiền Tự .
Tại buổi lễ, Đại lão Hòa thượng đã dâng hương lễ Phật, chủ lễ và tiến hành nghi thức bế quan.
Hòa thượng hoan hỷ tán thán sự phát tâm cũng như đạo tâm dũng mãnh của thầy Đại Thiện.
Ngài cầu nguyện chư Phật, chư đại Bồ tát, chư long thiên hộ pháp gia hộ cho thầy Đại Thiện đạt thành sở nguyện, tinh tấn hành trì, gặp nhiều thuận duyện để giữ thân tâm tịch tĩnh trong suốt thời gian tịnh tu.
THÁI HÒA