Sáng ngày 25/8 (15 tháng 7 Mậu Tuất), Chư tôn đức thành viên Ban trị sự Phât giáo TP.HCM và Chư hành giả an cư tại Việt Nam Quốc Tự đã trang nghiêm tác pháp Tự tứ sau mùa An cư kiết hạ PL.2562.

Chứng minh lễ Tự tứ có: Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, phó Pháp chủ kiêm giám luật HĐCM, Trưởng BTS PG TP.HCM, Trưởng ban chỉ đạo ACKH; HT.Thích Hiển Tu, phó Thư ký HĐCM; HT.Thích Viên Giác, Ủy viên TT HĐCM; HT.Thích Như Tín, HT.Thích Minh Chơn, đồng thành viên HĐCM.

Nhị vị Hòa thượng Chứng minh đối thú Tự tứ

Sau nghi thức lễ Phật, lễ Tổ, Nhị vị trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Hòa thượng Thích Viên Giác đối thú Tự tứ. Tiếp theo, Đại Tăng cung thỉnh Nhị vị trưởng lão chứng minh để Chư Tăng cùng tác pháp Tự tứ.

Hình ảnh Lễ tác pháp Tự tứ tại Việt Nam Quốc Tự:

Hòa thượng Phó Pháp Chủ niêm hương

TT.Thích Lệ Trang dân thỉnh
Hơn 100 Tỳ-Kheo trẻ an cư hạ đầu tại Việt Nam Quốc Tự  
Đại diện Chư Ni TP.HCM xin Đại tăng về tác pháp an cư
Chư Tăng đối thú

Đại Tăng cung thỉnh Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, HT.Thích Viên Giác chứng minh cho Chư Tăng đối thú Tự tứ

  

Dịp này, Ban trị sự PG TP.HCM và Đạo tràng Pháp Hoa làm lễ Khánh tuế hạ lạp và Dâng Pháp Y cúng dường Chư tôn đức Đại Tăng trong ngày Tự Tứ.

Pháp Hội Vu Lan tại Việt Nam Quốc Tự 

TT.Thích Thiện Quý thay mặt Ban trị sự PG TP.HCM khánh tuê Chư tôn đức

 

Đạo tràng pháp hoa tác bách cúng dường

Hòa thượng nhắc lại mùa an cư đầu tiên của Đức Phật. Qua đó, nhắn nhủ: “Chư Tăng giữ gìn chơn tâm, đó là Phật tánh mang tính chất vĩnh hằng. Cho nên, khi nào có chư Tăng xuất gia sống trong Chánh pháp, giữ được tình lục hòa thì khi đó coi như Đức Phật hiện hữu… trong những vị xuất gia tu hành thanh tịnh, Đức Phật hiện hữu trong niềm tin của tất cả các Phật tử tại gia, các vị hóa thân Bồ-tát hộ trì chánh pháp còn mãi trên thế gian”.