Trang chủ Tuổi trẻ Em học Phật Cuộc đời của Đức Phật Thích Ca (Hết phần II)

Cuộc đời của Đức Phật Thích Ca (Hết phần II)

205

 NHỮNG NGƯỜI ỦNG HỘ ĐỨC PHẬT

165. Ai đã giúp Đức Phật thành công trong sứ mạng hoằng pháp?

Đó là những vị vua và những đại phú gia

166. Những vị vua bảo trợ cho Đức Phật là ai?

Vua Tần Bà Xa La (Bimbisara), Kiều Tất La và A Xà Thế (Ajatasattu).

167. Ai là người ủng hộ chính (Dayaka)?

Cấp Cô Độc (Anathapindika), một phú ông.

168. Có phải ông đã cúng dường cho Đức Phật một tu viện?

Ông cúng dường vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc (Kỳ viên) (Jetavanarama).

169. Người phụ nữ ủng hộ Đức Phật nhiều nhất là ai (Dayika)?

Visakha, một phụ nữ rộng rãi.

170. Ngôi đền mà bà cúng dường cho Đức Phật tên gì?

Đông Viên (Pubbarama).

171. Đức Phật ngụ tại tu viện nào lâu nhất?

Tại Jetavanarama và  Pubbarama tại thành Xá Vệ (Savatthi).

172. Tàn tích của hai nơi này còn thấy chứ?

Chúng vẫn còn thấy tại  Sahet-Mahet.
 

CẢNH GIỚI VÔ DƯ NIẾT BÀN CỦA ĐỨC PHẬT

173. Lời khuyên cuối cùng của Đức Phật là gì?

Hãy tinh tấn.

174. Nói theo ngôn ngữ Pali là gì?

Appamadena sampadetha.

175. Đức Phật nói gì về hình thức thờ phượng tốt nhất?

Đức Phật nói:— Ai tthực hành lời dạy của ta tốt nhất, kẻ ấy là người tôn kính ta nhất.

176. Ai đã dâng Đức Phật bữa ăn cuối cùng?

Đó là người thợ rèn Thuần Đà (Cunda).

177. Các bữa ăn dâng lên Đức Phật có công đức lớn nhất là những bữa ăn nào?

Bữa ăn đầu tiên trước khi Ngài thành Phật và bữa ăn cuối cùng trước khi Ngài nhập diệt.

178. Ai là người cuối cùng quy y Đức Phật?

Vị tu sĩ khổ hạnh Thiện Hiện (Subhadda) là người cuối cùng quy y Đức Phật  

179. Đức Phật có bổ nhiệm người kế thừa trước khi Ngài viên tịch không?

Không. Ngài khuyên các vị đệ tử hãy xem giáo pháo của Ngài như thầy của minh.

180. Đức Phật nhập diệt như thế nào?

Ngài nhập tứ thiền (Jhana) và ra đi một cách thanh thãn.
 
181. Ngài nhập diệt ở đâu?

Đức Phật nhập diệt tại Câu Thi La (Kusinara).

 
182. Ngài nhập diệt năm ngài bao nhiêu tuổi?

Vào năm 80 tuổi.

 

183. Vào ngày trăng tròn nào?

Vào ngày trăng tròn Vesak.

184. Đức Phật nhập diệt trước Chúa Giê Su bao nhiêu năm?

543 năm.

185. Ngày nay chúng ta có thể thấy Đức Phật không?

Có thể. Đức Phật nói, “Ai thấy Pháp của Ta tức là thấy Ta.”

186. Người ta đã làm gì với kim thân của Đức Phật?

Kim thân của Ngài được hỏa thiêu bảy ngày sau khi Ngài nhập diệt.

187. Điều gì xảy ra cho Xá lợi của Ngài?

Xá lợi được phân chia cho những môn đồ có tiếng tăm của Ngài. 
       

188. Ngày nay chúng ta còn có thể thấy những Xá lợi này không?

Có.  Xá lợi răng vẫn còn thấy tại đền thờ Xá lợi răng tại Sri Lanka.

189. Sau lễ trà tỳ, có sự kiện quan trọng gì xảy ra không?

Bốn tháng sau lễ trà tỳ, cuộc kết tập kinh điển lần thứ nhất được tổ chức để đọc tụng lại Kinh tạng và Luật tạng của Đức Phật.

190. Cuộc kết tập được tổ chức ở đâu?

Tại thành Vương Xá (Rajagaha).

191. Ai chủ tọa buổi kết tập kinh điển lần thứ nhất này ?

Arahat Ca Diếp (Kassapa).

192. Ai đã được chọn để tụng lại Luật tạng (Vinaya) và Pháp tạng (Dhamma)?

Arahat Ưu Bà Ly (Upali) tụng Luật tạng và Arahat Ananda tụng Pháp tạng

193. Vì sao phải tổ chức cuộc kết tập này?

Để có thể gìn giữ lời Phật dạy được lâu dài và thuần khiết nhất.

194. Danh từ Pali dùng để chỉ toàn bộ giáo pháp của Đức Phật là gì?

Tipitaka, có nghĩa là Tam tạng (Ba kho tàng).

195. Tam tạng hiện nay vẫn còn chứ?   

Tam tạng vẫn còn giữ trong tình trạng thuần khiết.

196. Tam tạng được viết lại khi nào?

Tam tạng được viết lại lần đầu tiên tại Sri Lanka khỏang năm 80 trước công nguyên.

197. Tạng thứ nhất là gì?

Tạng thứ nhất là Luật tạng – Vinaya Pitaka.

198. Tạng thứ hai là gì?

Tạng thứ hai là Kinh tạng – Sutta Pitaka

199. Tạng thứ ba là gì?

Tạng thứ ba là Luận tạng — Abhidhamma Pitaka.

200. Tam tạng Pali lớn cỡ nào?

Lớn hơn cuốn kinh thánh khoảng 11 lần.
Người dịch: Quảng Hiền
Theo New York Buddist Vihara