Trang chủ Tu học Lời nguyện đầu xuân

Lời nguyện đầu xuân

67

Cung thỉnh Đức Từ Phụ Thích Ca hiện về nơi cõi tạm, nơi thiên nhiên hoa cỏ đang tràn ngập mầu Xuân, chúng con xin cung kính quy y và nương tựa vào lòng từ bi vô tận của Ngài.

Chúng con nguyện đời đời cùng chư Bồ tát, chư Hiền thánh tăng, Chư thiên và chúng thiện nơi các cõi được làm bạn hữu.

Để mỗi khi lòng chúng con yếu đuối trước các cám dỗ, chúng con được mách bảo sự tỉnh thức và học cách vươn lên từ những sai lầm của mình.

Màn vô minh ngăn che bởi tâm thức mê mờ từ bao đời và hiện kiếp, chúng con nguyện nương theo trí bất hoại tìm kiếm những sự thật về khổ, về vô thường và vô ngã.

Chúng con nguyện nương vào uy lực bảo hộ của Kim Cương để trong mọi hoàn cảnh, không hoang mang, sợ hãi hay khuất phục trước cường quyền, ác đạo.

Bốn đại vận hành không ngừng hỗn độn làm cho thân tâm chúng con lười mỏi, yếu hèn, bạc nhược. Chúng con nguyện nương vào sức mạnh Hộ pháp để nuôi dưỡng niềm tin kiên cố với đạo quả Bồ đề.

Nguyện xin Chư Phật ba đời đoái thương, dùng đôi mắt lành và pháp âm vi diệu tiếp độ, cho 5 giới 10 lành lan tỏa khắp hang cùng ngõ hẻm trên quê hương chúng con.

Chúng con ngưỡng vọng ánh sáng xanh nơi Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Bậc Thầy lớn chữa lành mọi oan khổ và oán khổ. Chúng con nương theo 12 nguyện lớn của Ngài cầu xin cho quê hương con giảm bớt những thiên tai, dịch bệnh, tai nạn gây tang thương, khốn khó.

Nguyện xin Đức Quán Thế Âm Bồ tát cho chúng con học hạnh lắng nghe nhau, để chân lý giúp cho đời thêm sáng tỏ.

Lại nguyện:
“Tứ ân tổng báo, tam hữu tề tư, pháp giới chúng sinh, đồng viên chủng trí”