Trang chủ PGVN Lịch sử PGVN Về sự ra đời của các tổ chức Phật giáo ở Miền...

Về sự ra đời của các tổ chức Phật giáo ở Miền Nam Việt Nam, giai đoạn 1951-1954

534

Cho đến nay, nghiên cứu về tình hình Phật giáo miền Nam giai đoạn 1951 – 1954, vẫn còn là một khoảng trống đối với nhiều học giả trong và ngoài nước. Trong khi đó, những bước chuyển của Phật giáo miền Nam giai đoạn này lại giữ một vai trò, vị trí vô cùng trọng yếu, quy định tâm thế phát triển của Phật giáo miền Nam ở những thời điểm tiếp theo. Nhằm góp phần làm sáng tỏ hơn vấn đề này, chúng tôi đi vào phân tích và trình bày thêm một số nét về sự ra đời của Hội Phật học Nam Việt và Giáo hội Tăng già Nam Việt. Đây chính là hai tổ chức Phật giáo giữ vai trò nòng cốt trong các hoạt động chấn hưng tại miền Nam kể từ sau khi Tổng hội Phật giáo Việt Nam ra đời, cũng như trong công cuộc đấu tranh để giữ vững sự vẹn toàn của Đạo pháp trước Pháp nạn năm 1963.


DƯƠNG THANH MỪNG