PTVN – Sáng ngày 15/10/2020 (nhằm ngày 29/8/Canh Tý), tại Đại giới trường Việt Nam Quốc Tự (Q.10, TP.HCM), Ban Kiến đàn Đại Giới đàn Huệ Hưng – PL.2564 đã Tổ chức nghi thức Cổ Phật khất thực và buổi thọ trai cho các tân Tỳ-kheo, Tỳ-kheo Ni vừa thọ giới.

Sau thời giáo giới của HT.Thích Minh Thông – Tuyên Luật sư Đại Giới đàn đến chư giới tử, Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng đã quang lâm dẫn đầu chư Tăng, Ni thực hiện nghi thức Cổ Phật khất thực sau trang nghiêm thọ trai tại trai đường Việt Nam Quốc Tự.

Nghi Thức Cổ Phật Khất Thực là một trong những nghi thức quan trọng trong Giới đàn Phật giáo Bắc truyền, nghi thức này được hầu hết các vị Tổ sư Trung Hoa cũng như Việt Nam khi khai đàn truyền giới đều có tổ chức hành nghi “Cổ Phật Khất Thực”.

Phật dạy người xuất gia cần phải tu hành pháp trì bình khất thực, đây là phương pháp để tu luyện đức tính thiểu dục tri túc, người xuất gia từ bỏ tài sản gia nghiệp thế gian, bán buôn, sự nghiệp đều không còn nữa để an tâm tu hành, pháp môn trì bình khất thực là pháp môn tối thắng để người xuất gia tập hạnh khiêm tốn và cuộc sống giản đơn; là Sa môn, Phật dạy chỉ cần ba y một bát, chổ ở là tùng lâm tinh xá, mỗi ngày khất thực nuôi thân để tu hành nếu thực hành được như vậy thì người ấy đã thành tựu được pháp viễn ly tham dục khổ não và luôn được thanh tịnh an lạc.

Khất thực là việc làm mỗi ngày của các bật xuất gia, đây là duyên lành để người xuất gia thọ đủ tứ sự cúng dường và hiểu thể nào là đời sống tri túc, không còn phiền não vì phải tích góp vật thực, sanh tâm tham luyến, tất cả vật dụng nhu yếu cho cuộc sống đều do sự cúng dường của thí chủ, tự thân mình không có tài sản riêng tư nên diệt được tâm ỷ có tài vật mà kiêu mạng, khất thực thọ chúng cúng dường còn tu tập hạnh tùy duyên, có thể ở trong chùa để thọ cúng, có thể đến nhà thí chủ để thọ cúng và có thể ra đường khất thực đều không có chướng ngại chỉ tùy theo duyên của chúng sanh để hóa độ.

 

Thực hành pháp khất thực là để diệt trừ tâm kiêu mạng, người xuất gia thế phát ly gia là thể hiện ý chí từ bỏ thân tướng tốt đẹp của thế gian, mặc áo ca-sa xả bỏ hết thảy trang sức của thế gian, tay ôm bình bát đi khất thực thể hiện đức khiêm nhường và sự xả bỏ kiêu mạn, mỗi bước chân trên đường đi khất thực là mỗi bước đến gần với quả vị Phật, mỗi bước mỗi đến gần để hóa duyên và phổ độ chúng sanh.


ANH QUỐC