Trang chủ Văn học Thơ Thơ tụng tranh chăn trâu của thiền sư Phổ Minh

Thơ tụng tranh chăn trâu của thiền sư Phổ Minh

671

Thơ tụng tranh chăn trâu của thiền sư Phổ Minh gồm tất cả mười bài thơ “tứ tuyệt” cho mười bức tranh chăn trâu với các đề mục sau đây:

  1. Vị mục: chưa chăn
  2. Sơ điều: mới chăn
  3. Thọ chế: chịu phép
  4. Hồi thủ: quay đầu
  5. Tuần phục: thuần phục
  6. Vô ngại: không vướng
  7. Nhiệm vận: theo phận
  8. Tương vong: cùng quên
  9. Độc chiếu: soi riêng
  10. Song mẫn: cùng vắng

      Ngài Chu Hoằng ghi lời tựa: “Phổ Minh chưa biết rõ người ở đâu? Tranh và tụng cũng chưa rõ do tay một người chăng? Nay miễn bàn. Chỉ là tranh ấy hình ảnh hiển bày mà ý thú rất sâu sắc. Bài tụng thì lời gần mà ý chỉ thì rất xa. Người học giữ ở bên mình làm bản đồ để xem xét đức nghiệp của mình. Cúi xuống, xét chỗ mình đã tiến, ngước lên mong chỗ mình chưa đến, mới mong tránh khỏi cái lỗi được ít cho là đủ, mà phải rơi vào tăng thượng mạn. Như thế sẽ giúp ích rất nhiều.”

Soạn giả sau khi ghi bản dịch âm mười bài thơ này đã dịch thành mười bài thơ “tứ tuyệt”. Kế đó lại chuyển dịch thành mười bài thơ “lục bát” liên hoàn.

Tải nội dung “Thơ tụng tranh chăn trâu của thiền sư Phổ Minh”


CTV