Trang chủ PGVN Nhân vật Ban tổ chức Tang lễ Đức Pháp chủ GHPGVN- Đại lão Hoà...

Ban tổ chức Tang lễ Đức Pháp chủ GHPGVN- Đại lão Hoà thượng Thích Đức Nhuận

251

– Ban Thư ký:

T.T. Thích Thanh Tứ


H.T. Thích Đức Nghiệp


T.T. Thích Thanh Thiều


T.T. Thích Thanh Nhiễu


Đ.Đ. Thích Quảng Tùng


Đ.Đ. Thích Thanh Khoát


Đ.Đ. Thích Giác Dũng


Cư sĩ Trần Khánh Dư


Cư sĩ Bùi Đức Hải


– Ban Tri khách:


H.T. Kim Cương Tử


H.T. Thích Tâm Thông


H.T. Thích Trí Dũng


H.T. Thích Thanh Kiểm


H.T. Thích Minh Thức


H.T. Thích Hiển Pháp


T.T. Thích Thanh Tứ


Cư sĩ Tăng Quang


Đ.Đ. Thích Bảo Nghiêm


Đ.Đ. Thích Quảng Tùng


Đ.Đ. Thích Thanh Nhã


Ni sư Thích Nữ Đàm Nhâm


Ni sư Thích Nữ Đàm Hảo


Sư cô Thích Nữ Đàm Nghiêm


– Ban Hương Đăng:


T.T. Thích Mật Trọng


Đ.Đ. Thích Bảo Nghiêm


Ni trưởng Thích Nữ Đàm Hảo


Ni sư Thích Nữ Đàm Nhâm


– Ban Trai soạn:


Ni sư Thích Nữ Đàm Ánh


Ni sư Thích Nữ Đàm Mến


Ni sư Thích Nữ Đàm Bình


Ni sư Thích Nữ Đàm Đức


Ni sư Thích Nữ Đàm Liên


Sư cô Thích Nữ Đàm Nguyện


Cô Trần Thị Lệ Khanh


– Ban Hầu kim quan:


H.T. Thích Thuận Đức


T.T. Thích Thanh Duệ


– Ban Dâng hoa:


Ni sư Thích Nữ Diệu Giác


Cô Xuân Loan


– Ban Tư liệu:


Đ.Đ. Thích Thanh Phương


Đ.Đ. Thích Thanh Trung


Cư sĩ Trần Khánh Dư


– Ban Thị giả:


Đ.Đ. Thích Thanh Lộc


Đ.Đ. Thích Chánh Tín


Đ.Đ. Thích Thanh Phương


Sư cô Nhật Liên


Sư cô Tâm Chính


Sư cô Đàm Vân


– Ban Trật tự:


Đ.Đ. Thích Thanh Đạt


Đ.Đ. Thích Thanh Điện


Đ.Đ. Thích Thanh Phúc


Đ.Đ. Thích Thanh Huân


– Ban Hiếu đồ:


H.T. Thích Trí Dũng


T.T. Thích Thanh Khánh


H.T. Thích Trung Quán


T.T. Thích Thanh Minh


 – Ban Nghi lễ:


H.T. Thích Thuận Đức


H.T. Thích Thanh Kính


H.T. Thích Tuệ Đăng


H.T. Thích Giác Hải


– Ban Tiếp lễ:


H.T. Thích Phổ Tuệ


Ni sư Thích Nữ Đàm Tuỳ


Ni sư Thích Nữ Tịnh Bích


Ni sư Thích Nữ Tịnh Nguyện


Đạo hữu Nguyễn Văn Quý


– Ban Thủ quỹ:


H.T. Thích Trí Dũng


Đ.Đ. Thích Gia Quang


Ni sư Thích Nữ Tịnh Bích


Ni sư Thích Nữ Đàm Luận


Cư sĩ Vũ Dũng Thắng


– Ban Xướng ngôn:


T.T. Thích Giác Toàn


H.T. Thích Đức Nghiệp


T.T. Thích Thanh Duệ


T.T. Thích Chơn Thanh


T.T. Thích Khế Chơn


Đ.Đ. Thích Thanh Nhã


– Ban Âm thanh, ánh sáng:


Đ.Đ. Thích Thanh Điện


Đ.Đ. Thích Thanh Ngọc


Đ.Đ. Thích Thanh Phúc


– Ban Trang trí Hội trường:


T.T. Thích Thiện Tánh


T.T. Thích Thanh Minh


Đ.Đ. Thích Quảng Tùng


Đ.Đ. Thích Thanh Giác


Đ.Đ. Thích Thanh Huân


Sư cô Thích Nữ Khiết Minh


Sư cô Thích Nữ Khiết Lợi


– Ban Trang trí xe tang, Di ảnh:


T.T. Thích Thiện Tánh


Đ.Đ. Thích Quảng Tùng


Đ.Đ. Thích Thanh Giác


Đ.Đ. Thích Thanh Dương


Đạo hữu Trang Công Thịnh


– Ban Trang trí vườn tháp:


H.T. Thích Tâm Cẩn


Đ.Đ. Thích Tuệ Côn


Đ.Đ. Thích Đạo Minh


– Ban Điều hành xe:


Đ.Đ. Thích Thanh Điện


Đ.Đ. Thích Thanh Phương


Đ.Đ. Thích Thanh Huân


Anh Đặng Tài Tính


– Ban Di quan:


H.T. Thích Trí Dũng


T.T. Thích Thanh Duệ


– Ban Y tế: Bác sĩ Vũ Đức Quang.