Trang chủ PGVN Nhân vật Khung ảnh vượt thời gian: Tổ Tây Thiên – Thích Giác Nguyên(1877-1980).

Khung ảnh vượt thời gian: Tổ Tây Thiên – Thích Giác Nguyên(1877-1980).

628
Ngài đại Thọ :104 tuổi Hạ Lạp: 70 năm
Từ năm 1963 đến 1966, mặc dù tuổi cao, Hoà thượng vẫn nhiều lần chống gậy xuống đường tham gia cuộc vận động bảo vệ Phật pháp, thật xúc động

Tổ luôn thọ trì Pháp môn Tịnh Độ, Ngài đã để lại cho đời tối hậu cú: “Niệm Phật là pháp môn tối diệu, tối huyền, chẳng có thuốc gì hay hơn thuốc Phật, chữa lành muôn bệnh nghiệp chướng lâu đời.”

Nhưng niệm Phật bằng cách nào? Hoà thượng  dạy : “Niệm Phật phải chuyên cần, mỗi bước mỗi niệm Phật, đi xe cũng niệm Phật, đi bộ cũng niệm Phật, có như thế mới đạt đến nhất tâm.”

Nguồn: Nhân Phúc

.