Trang chủ PGVN Nhân vật Mời dự lễ Tưởng niệm HT Thích Đỗng Minh

Mời dự lễ Tưởng niệm HT Thích Đỗng Minh

94

THIỆP MỜI

LỄ TƯỞNG NIỆM HÒA THƯỢNG LUẬT SƯ THÍCH ĐỖNG MINH

Ngày 27,28/6/2012 (9,10/5/Nhâm Thìn)

—*—

– Thừa Giáo huấn chư tôn trưởng lão Hòa thượng chùa Long Sơn

– Ban Giám Hiệu trường Trung Cấp Phật Học Khánh Hòa

– Ban Phiên dịch Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam tại Khánh Hòa

– Ban Điều Hành Quỹ Khuyến Học Đỗng Minh

– Chư pháp lữ, các thế hệ học trò cố Hòa thượng

 Kính mời: Chư tôn đức Tăng Ni, chư pháp lữ, cựu TNS các khóa của trường Phật Học Khánh Hòa và thiện nam tín nữ Phật tử…

 Hoan hỷ quang lâm tham dự lễ Tưởng Niệm húy nhật cố Hòa thượng Luật Sư Thích Đỗng Minh, vào lúc 18 giờ mồng 9; và 09 giờ mồng 10 tháng 5 năm Nhâm Thìn (27, 28/6/2012), tại chùa Long Sơn, số 20 đường 23/10 Nha Trang.

Rất hoan hỷ được cung đón chư vị quang lâm dự lễ.

TM. Ban Tổ Chức

 Tỳ kheo Thích Minh Thông

______________________________________________________________________________

 

CHƯƠNG TRÌNH TƯỞNG NIỆM

HÒA THƯỢNG LUẬT SƯ THÍCH ĐỖNG MINH

Ngày 27,28/6/2012 (9,10/5/Nhâm Thìn)

—š*—

 

Ngày 27/6/2011 (9.5.Nhâm Thìn)

14:00   – Sắp xếp Lễ trường, tại chùa Long Sơn

17:00   – Dùng cơm chiều

17:45   – Vân tập Lễ trường

18:00   – Chính thức lễ tưởng niệm

– Chuông trống Bát Nhã

– Niêm hương cúng dường Linh đài Hòa thượng

– Tưởng niệm Hồng ân

– Đảnh lễ Giác linh

– Tụng kinh Di Giáo

– Thông báo của Ban phiên dịch Pháp tạng PGVN tại Khánh Hòa

– Hoa đăng thiền hành.

– Nhiễu tháp Tri ân Hòa thượng

– Thiền hành về lại Chánh điện Long Sơn

– Hồi hướng, kết thúc.

 

Ngày 28/6/2011 (10.5.Nhâm Thìn)

09:00  – Lễ Húy kỵ Hòa Thượng

– Chuông trống Bát Nhã

– Niêm hương cúng dường Linh đài Hòa thượng

– Cung tuyên tiểu sử

– Đảnh lễ Giác linh

– Pháp cúng dường, sơ lược ý nghĩa thành lập Quỹ KHĐM

– Trao học bổng Quỹ Khuyến Học (tượng trưng)

– Cung tiến Giác linh.

10:15  – Quá đường.

 

Ban Tổ Chức