Trang chủ Blog chùa Quảng Ninh: Chư Tăng Ni chùa Ba Vàng lễ sám hối đầu...

Quảng Ninh: Chư Tăng Ni chùa Ba Vàng lễ sám hối đầu năm

188
0
Trong không khí trang nghiêm cả Đại chúng Tăng, Ni đồng vang lên những lời ca tán Phật – Đấng Đại Từ Bi, Đại Hùng, Đại Lực, Đấng Giác Ngộ Viên mãn; Pháp – là thuốc chữa lành tâm bệnh; và Tăng – những người học theo Phật, thực hành lời Phật dạy và là người dẫn dắt chúng sinh đến bờ giác.

Sau khi ­ca tán ba ngôi báu, Đại chúng đồng quỳ và thành tâm tụng bài sám hối ba nghiệp. Thầm nguyện nghiệp chướng của chúng con được tiêu trừ, trí tuệ được khai mở và nguyện Đức Phật che chở chúng con trên con đường giải thoát viên mãn thành Phật.  

Trước khi kết thúc khóa lễ, cả đại chúng Tăng, Ni nhất tâm hồi hướng công đức tu hành của mình cho thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, chúng sinh sớm giác ngộ Phật đạo.

Xin giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận được:

LỄ SÁM HỐI ĐẦU NĂM

LỄ SÁM HỐI ĐẦU NĂM

LỄ SÁM HỐI ĐẦU NĂM

LỄ SÁM HỐI ĐẦU NĂM

LỄ SÁM HỐI ĐẦU NĂM

LỄ SÁM HỐI ĐẦU NĂM

LỄ SÁM HỐI ĐẦU NĂM

LỄ SÁM HỐI ĐẦU NĂM

LỄ SÁM HỐI ĐẦU NĂM

LỄ SÁM HỐI ĐẦU NĂM

LỄ SÁM HỐI ĐẦU NĂM

LỄ SÁM HỐI ĐẦU NĂM

LỄ SÁM HỐI ĐẦU NĂM

LỄ SÁM HỐI ĐẦU NĂM

LỄ SÁM HỐI ĐẦU NĂM

LỄ SÁM HỐI ĐẦU NĂM

LỄ SÁM HỐI ĐẦU NĂM

LỄ SÁM HỐI ĐẦU NĂM

LỄ SÁM HỐI ĐẦU NĂM

LỄ SÁM HỐI ĐẦU NĂM

LỄ SÁM HỐI ĐẦU NĂM

LỄ SÁM HỐI ĐẦU NĂM

LỄ SÁM HỐI ĐẦU NĂM

LỄ SÁM HỐI ĐẦU NĂM

LỄ SÁM HỐI ĐẦU NĂM

LỄ SÁM HỐI ĐẦU NĂM

LỄ SÁM HỐI ĐẦU NĂM

LỄ SÁM HỐI ĐẦU NĂM

LỄ SÁM HỐI ĐẦU NĂM

LỄ SÁM HỐI ĐẦU NĂM

LỄ SÁM HỐI ĐẦU NĂM

LỄ SÁM HỐI ĐẦU NĂM

LỄ SÁM HỐI ĐẦU NĂM

LỄ SÁM HỐI ĐẦU NĂM

LỄ SÁM HỐI ĐẦU NĂM

LỄ SÁM HỐI ĐẦU NĂM

LỄ SÁM HỐI ĐẦU NĂM

LỄ SÁM HỐI ĐẦU NĂM

LỄ SÁM HỐI ĐẦU NĂM

LỄ SÁM HỐI ĐẦU NĂM

LỄ SÁM HỐI ĐẦU NĂM

LỄ SÁM HỐI ĐẦU NĂM

LỄ SÁM HỐI ĐẦU NĂM

LỄ SÁM HỐI ĐẦU NĂM

LỄ SÁM HỐI ĐẦU NĂM

LỄ SÁM HỐI ĐẦU NĂM

LỄ SÁM HỐI ĐẦU NĂM

LỄ SÁM HỐI ĐẦU NĂM

LỄ SÁM HỐI ĐẦU NĂM

LỄ SÁM HỐI ĐẦU NĂM

LỄ SÁM HỐI ĐẦU NĂM

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here