Trang chủ PGVN Nhân vật Tưởng niệm Đức đệ nhất Pháp chủ GHPGVN Thích Đức Nhuận- Chí...

Tưởng niệm Đức đệ nhất Pháp chủ GHPGVN Thích Đức Nhuận- Chí tâm tán lễ

142
0

Ngài là bậc Thiền lâm Sư Tượng


Cột nóc nơi phương trượng Thiền gia


Hẳn nhiều hồng phúc từ xưa


Mộng hoè sớm tỉnh giấc mơ tục trần


Từ hình đồng đắc môn nhập đạo


Trút áo đời lãnh áo Ca sa


Đỉnh Phúc nhạc, cảnh Chiền Già (Già lê tự)


Giới thân Anh lạc thiết tha cần cầu


Ba vô lậu làu làu thông hiểu


Ngũ hương lừng khắp nẻo gần xa


Cương duy mệnh mạch tăng già


Pháp sư tăng huấn mười khoa vẹn mười


Gương tham học, Thiện tài soi sáng


Bước Triệu Châu vượt thác, trèo đèo


Quản chi non biển hiểm nghèo


Tới nơi Viên giác là điều ước mơ


Tiếp chúng thường tuỳ cơ phương tiện


Rộng giảng bài, tiết kiệm lễ nghi


Học không chán, dạy không nề


Đạo trường tựa cảnh vườn Kỳ nghiêm vui


Học đồ chốn chốn nơi nơi


Cảm Ngài đức hoá xa xôi cũng về


Hoa Bát nhã, quả Bồ đề


Mầm thiêng giống trí xum xuê ngạt ngào


Là một bậc đức cao học rộng


Lớp đương lai hậu vọng nhiệt tình


Đến khi Giáo hội lập thành


Tối cao Pháp chủ Tăng già suy tôn


Tập hợp các sơn môn hệ phái


Đoàn kết trong Giáo hội Việt Nam


Nêu cao cây phướn pháp chàng


Tăng Ni thất chúng mười phương trông về


Vì lý tưởng độ mê, cứu khổ


Việc trang nghiêm quốc độ càng cần


Góp phần ích nước lợi dân


Cao tăng Đinh, Lý, Lê, Trần tái sinh


Vận mưa pháp mây lành quảng bá


Khắp đô thành, dân dã, rừng Thiền


Ước mong vĩnh ấm hoá duyên


Ai hay ấn hoại Tây thiên văn thành


Than ôi thế sự bất bình


Ngài đà Chứng quả vô sinh tròn đầy


Lời thông điệp bên tai còn vẳng


Truyền Như lai sứ mạng đương lai


Tôn sư khuất bóng từ đây


Điển hình còn để muôn đời chiêm y


 


Nam Mô Hỷ Xả Từ Bi


Chùa Quang Lãng, xã Quang Lãng,


Phú Xuyên, Hà Tây


Viên Minh Pháp tự


Tỷ Khiêu THÍCH PHỔ TUỆ

Bái tán

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here