Trang chủ PGVN Nhân vật Đức Đệ tam Pháp chủ ngưỡng mộ và học theo ai?

Đức Đệ tam Pháp chủ ngưỡng mộ và học theo ai?

577

Trong đời tôi, cả đời tôi, tôi rất thán phục và kính ngưỡng Sư tổ chùa Ráng – Pháp sư Thích Nguyên Uẩn, hồi mấy thập niên đầu thế kỷ XX. Ngài cả đời nhiệt tình vì đạo, cả đời thông minh, trai giới, cả đời gắng công truyền bá Phật pháp: giảng kinh, thuyết pháp, viết sách, khắc ván in kinh, lập “Viên Minh Pháp hội”, âm thầm, vô tư, không cầu danh lợi. Tiếc rằng chư Phật đón về quá sớm. Quyến luyến với cơ nghiệp của Tổ tông mà tôi không nỡ rời xa chùa Ráng, cho dù vẫn biết rằng không có gì trên thế gian này xứng ở ngôi bất thoái cả.

Tôi được như ngày nay cũng là nhờ nhẫn nại noi tấm gương người thật, việc thật, trực tiếp mắt thấy tai nghe. Từ khi được học giáo pháp của chư Tổ, tôi luôn ghi lòng tạc dạ “giấy rách phải giữ lấy lề”, kiên trì giữ nền nếp của Tổ đình, của “Viên Minh Pháp hội”.

Gần như cả cuộc đời tu hành của tôi là kinh qua các cuộc chiến tranh, pháp nạn. Tôi xác định, nếu không bám trụ, kiên trì ở lại, không duy trì thì tan nát hết. Cho dù biết rằng ở lại có thể chết, mà ra đi, như một vài huynh đệ của tôi, thì cũng không thể quay về, hoặc có về thì cũng rất muộn.

Trong chiến tranh, có chạy loạn đi đâu thì tôi cũng luôn mang theo bên mình những tài sản tinh thần, lịch sử của chư Tổ; thà chết thì tôi cũng giữ, vì vẫn tin rằng rồi sẽ có cơ phục hồi.

Để khỏi lo mất mát, hư hỏng thư từ, tài liệu, kinh sách của chư Tổ, nhất là những thư tịch độc bản, tôi chạy đua với thời gian, ăn cướp thời gian bằng cách học nhập tâm tất cả, giữ gìn cơ nghiệp của tiền nhân trong tâm mình. Nhờ chư Phật, chư Tổ gia hộ, nhờ Thầy tin tưởng uỷ thác, sách tiến, nhờ ký tính huân tập từ nhiều đời mà tôi tạm hoàn thành công nghiệp đó. Ân đức của chư Phật, chư Tổ làm sao báo đền cho xiết được!