Trang chủ Blog chùa TPHCM: Lễ phóng liên đăng và thuyết linh chùa Viên Giác

TPHCM: Lễ phóng liên đăng và thuyết linh chùa Viên Giác

432
0

Nghi thức Phóng Liên Đăng được xuất phát từ thời Nam Triều của Trung Quốc, sau đó phát triển dưới thời các vua Đường và ảnh hưởng vào Phật Giáo Bắc Truyền.

Ở Việt Nam vào dịp rằm tháng bảy, ở các chùa hay tổ chức đốt đèn và thả xuống hồ nhằm nương vào ánh sáng từ bi của chư Phật mười phương để cầu siêu cho mọi người đã khuất.

Đốt sáng đèn Liên Hoa thả xuống nước để chiếu sáng khắp cõi u minh tăm tối để siêu độ cho các vong hồn ngạ quỷ đang bị đọa trong địa ngục Vô Gián, các oan hồn chết oan chết uổng vì nghiệp báo, cầu nguyện cho các vong linh sớm tốc xã mê đồ siêu sanh thoát hóa, nguyện cầu cho quốc thái dân an, thiên hạ được thái bình và nhân dân được an lạc.

Liên Hoa Đăng có hình dáng hoa sen thể hiện đức tính đại từ đại bi của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài thường được xưng tán là “Liên Hoa Vương”, cho nên dùng loại hoa sen làm hình dáng của đèn, để thể hiện tinh thần từ bi cứu khổ chúng sanh của Đạo Phật.

Sau lễ phóng đăng, là khóa lễ thuyết pháp cho các chư hương linh để họ mau quy y Tam Bảo để sớm được thoát ra khỏi địa ngục được sanh về nước Cực Lạc.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here