Trang chủ Quốc tế Trung Quốc: Chùa Nam Phổ Đà thành phố Hạ Môn cúng Tổ...

Trung Quốc: Chùa Nam Phổ Đà thành phố Hạ Môn cúng Tổ trong tiết Thanh Minh

99
0

Tổ hai, do Thầy Liểu Pháp hướng dẫn Tăng Sinh lớp dự bị của Phật Học Viện và Tăng sinh năm thứ hai của Học Viện cúng và tụng kinh ở Công Đức lầu Thần Chủ bài vị, nhà lớn Thượng Các đường thuộc tháp tổ sư trong Viện và tháp Phổ Đồng.


Tổ ba, Thầy Huệ Nhiên làm sám chủ cùng Tăng sinh năm thứ tư cúng Hoà Thượng Chuyển Phùng, Hoà thượng Quảng Hiệp, Hoà thượng Thái Hư, thầy Huệ Thông và hai tháp Kiến Tánh. Tổ bốn, do Thầy Truyền Minh đường chủ Tây đường hướng dẫn Tăng sinh năm hai cúng hai tháp Tổ ở núi phía sau và tháp Tổ ở núi phía sau Trường đại học Hạ Môn.


Năm nào vào tiết Thanh Minh Tăng chúng bổn tự đều tổ chức lễ, Tăng chúng chùa Nam Phổ Đà luôn kính cẩn ghi lòng lời giáo huấn của Chư Tổ, tự lợi lợi tha, để nhân sinh càng được an lành, càng đoàn kết.


  Hòa thượng Tắc Ngộ làm chủ sám


 Thầy Liễu Pháp chủ sám


  Thầy Truyền Minh

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here