Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 04, 05 và 06 tháng sáu)

Người say đắm trong ái dục là tự lao mình vào phiền não như con nhện vướng vào lưới của mình. Ai thoát khỏi sự rang buộc của tham ái thì không còn thống khổ nữa.

Đức Phật phê phán nặng nề những tu sĩ xa hoa, lợi dưỡng

Ngày nay, biểu hiện của xa hoa lợi dưỡng trong nếp sống tu hành của người tu sĩ Phật giáo vượt xa thời Đức Phật tại thế.

Phật tính không khác

Kinh nói: Một hôm trên đường đi, Đức PHẬT để lại những dấu chân in sâu trên đất. Có một vị Bà La Môn tên DONA giỏi về tướng số, thấy dấu chân có xoáy ốc nên biết là tướng phi phàm liền theo dấu chân tìm đến gặp Đức Phật.

Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 13 & 14 tháng giêng)

Này Mahàli, do nhân vô sân, do duyên vô sân… do nhân vô si, do duyên vô si… do nhân như lý tác ý, do duyên như lý tác ý ... do nhân tâm chánh hướng, do duyên tâm chánh hướng, thiện nghiệp được làm, thiện nghiệp được tiếp tục làm.

Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 13, 14 và 15 tháng năm)

Người tu học tinh tấn sẽ thực sự biết rõ mình, biết rõ bốn cảnh giới cùng cực, biết rõ thế gian này và sẽ khéo thu thập những lời Giáo Pháp, như tay thợ khéo nhặt những cánh hoa đẹp để kết tràng hoa.

Được và Mất

Một thời, Thế Tôn ở Sàvathì, dạy các Tỷ kheo: Khổ lụy, này các Tỷ kheo, là lợi đắc, danh vọng và cung kính… Các ông có nghe chăng lúc trời gần sáng, có con dã can tru lớn tiếng?

Bài xem nhiều