Bài kinh Phật nói về đánh ghen

Bài kinh “Chuyện người gia chủ (tiền thân Gahapati)” trong “Kinh Tiểu bộ”, tập V, HT. Thích Minh Châu dịch, nhà xuất bản TPHCM, PL 2545-2001, từ trang 405.

Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 25, 26, 27 &28 tháng hai)

Này các tỷ kheo, như một tấm vải thanh tịnh, trong sạch, một người thợ nhuộm nhúng vải ấy vào thuốc này hay thuốc nhuộm khác, hoặc xanh, hoặc vàng, hoặc đỏ, hoặc tía, vải ấy sẽ được nhuộm màu tốt đẹp, sẽ được nhuộm màu sạch sẽ. Vì sao vậy? Này các tỷ kheo, vì tấm vải được trong sạch. Cũng vậy, này cà tỷ kheo, cõi thiện chờ đợi một tâm không cấu uế.

Sống với người thứ hai

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvathi, rồi Tôn giả Migajàla đi đến bạch Thế Tôn: “Sống một mình! Sống một mình!” được nói đến như vậy, bạch Thế Tôn, cho đến như thế nào là sống một mình? Và cho đến như thế nào là sống có người thứ hai?

Mê vui trong khổ não

Kinh Pháp Cú số 69 nêu một thực trạng đáng thương đáng trách của người si mê thiếu trí. Đó là việc đi tìm vị ngọt trong các hành động ác, chìm đắm mê say trong ác dục, không thấy hậu quả nguy hại của ác nghiệp, kết quả là người đó phải chịu khổ đau do các ác nghiệp mà mình đã làm, đã tích tập. Nguyên văn lời Phật như sau:

Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 7 & 8 tháng giêng)

Cho đến khi nào, này các tỷ kheo, Như Lai,bậc A la hán, Chánh Đẳng Chánh Giác hiện ra ở đời, cho đến khi ấy, có ánh sáng lớn, có hào quang lớn hiện hữu. Khi ấy không có đêm tối, không có u ám.

Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 28, 29 và 30 tháng sáu)

Có hai hạng người , này các tỷ kheo, ta không thể nào trả ơn được. Thế nào là hai? Mẹ và Cha. Nếu một bên vai cõng mẹ, này các tỷ kheo, và một bên vai cõng cha, làm vậy suốt trăm năm, cho đến trăm tuổi; nếu đấm bóp, thoa xức, tắm rửa, xoa gội, và cho dầu tại đấy, cha mẹ có vãi đại tiểu tiện, như vậy, này các tỷ kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha.

Thánh cầu

Vì sao người ta chọn nếp sống xuất gia và xuất gia như vậy là để tìm cầu điều gì

Lục Độ Ba La Mật trong Kinh Pháp Cú

Người Phật tử tu hạnh Bồ Tát ngoài mười điều thiện, phải tu tập pháp “Lục Độ Ba La Mật”. Lục là sáu. Độ...

Mang y đẹp bị Phật quở

Người ta vẫn thường nói “Chiếc áo không làm nên nhà tu nhưng nhà tu thì không thể thiếu chiếc áo”, xem ra chiếc áo của người tu cũng lắm vấn đề để bàn…

Không chế ngự

Một thời, rất nhiều Tỷ kheo trú giữa dân chúng Kosala, tại khu rừng nọ, cống cao, ngạo mạn, ồn ào, lắm miệng, lắm lời, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm tán loạn, các căn không chế ngự.

Bài xem nhiều