Xây dựng niềm tin

Trong bất kỳ sự nỗ lực nào của con người thì niềm tin đều đóng vai trò quan trọng.

Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 07, 08 và 09 tháng sáu)

Này Malunkyaputta, đời sống Phạm hạnh không thể nói là tùy thuộc quan điểm “ Sinh mạng này và thân này là một.” Này Malunkyaputta , hay dầu cho có quan điểm: “Sinh mạng này và thân này là khác”. Này Malunkyaputta, cho dẫu có quan điểm: “ Sinh mạng này và thân này là một” hay dầu cho có quan điểm: “Sinh mạng này và thân này là khác”, thời vẫn có sanh, có già, có chết, có sầu bi, khổ ưu, não mà Ta giảng dạy sự đoạn trừ ngay trong hiện tại.

Thanh Tịnh thí vật

Bố thí và cúng dàng là một trong những pháp tu quan trọng của hàng Phật tử. Tuy nhiên, để bố thí và cúng dường thực sự có lợi ích, mang ý nghĩa tịnh thí thì người cho lẫn người nhận phải nỗ lực để tự hoàn thiện mình.

Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 22, 23, & 24 tháng hai)

Cũng vây, này Bà la môn, nếu ông phỉ báng chúng tôi là người không phỉ báng, nhiếc mắng chúng tôi là người không nhiếc mắng, gây lộn với chúng tôi là người không gây lộn, chúng tôi không thâu nhận sự việc ấy từ ông, thời này Bà la môn, sự việc ấy về lại ông.

Bài xem nhiều