Trang chủ PGVN Nhân vật Hòa thượng Thích Thiện Hoa với sự nghiệp Hoằng pháp và đào...

Hòa thượng Thích Thiện Hoa với sự nghiệp Hoằng pháp và đào tạo tăng tài

238
0
Chân dung Hòa thượng Thích Thiện Hoa

Sang thế kỷ XX, Phật giáo Việt Nam có sự suy thoái và bị lấn át bởi các tôn giáo khác. Trong bối cảnh đó, nhiều bậc danh tăng đã cùng nhau khởi xướng Phong trào Chấn hưng Phật giáo Việt Nam. Trong phong trào đó, Hòa thượng Thích Thiện Hoa là người có những đóng góp to lớn trong việc chấn hưng nền móng đào tạo tăng tài và hoằng pháp với Phật học Đường Nam Việt của Giáo hội Tăng già Nam Việt vì một Phật giáo Việt Nam phát triển vững mạnh đến hôm nay. Hòa thượng Thích Thiện Hoa đã tiếp thu tư tưởng chấn hưng từ các trường Phật học Lưỡng Xuyên, Báo Quốc tại Huế, đồng thời kế thừa sự nghiệp chấn hưng của các tổ Phi Lai (Chí Thiền), Khánh Anh. Khi trở về miền Nam (1950-1972), Hòa thượng tích cực triển khai tư tưởng chấn hưng đó vào công tác giáo dục, hoằng pháp và tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Phật giáo ở miền Nam phát triển được như hôm nay đều có phần đóng góp của Hòa thượng Thích Thiện Hoa một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.


BÙI MINH NHỰT

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here