Trang chủ Blog chùa Chùa Phước Hải, Q 1 tổ chức lễ tạ Tam Bảo

Chùa Phước Hải, Q 1 tổ chức lễ tạ Tam Bảo

135
0

Nguyện đem công đức này xin hồi hướng khắp pháp giới chúng sanh: sám trừ tội lỗi đã qua, tiêu diệt tai ách hiện tại, ra bể khổ nguồn mê, quay về bờ giác ngộ, đạt quả vị giải thoát.

Oan gia trái chủ-lục thân quyến thuộc-nhiều đời nhiều kiếp truyền thừa công đức này. Tóc xã mê đồ tiêu sanh tịnh độ, tình giữ vô tình, đồng thành Phật đạo.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here