Trang chủ PGVN Nhân vật Đức Đệ nhị Pháp chủ – Gương sáng cho đời sau

Đức Đệ nhị Pháp chủ – Gương sáng cho đời sau

60
0

Với những công việc mà Cố đại lão Hoà thượng đã thực hiện, những Phật sự mà Ngài đã ứng cơ trong các trường hợp như truyền thụ Quy giới cho các hàng đệ tử xuất gia, tại gia ở các trụ xứ như trong đoạn IV ở tiểu sử đã nêu, hẳn là cố Hoà thượng đã thâm đắc ý với bản sự của Bồ Tát Dược Vương trong Kinh Pháp hoa là đã nhập được vào căn đại thừa mà ly được “Ngã” và “Pháp ái”. Từ phẩm này trở xuống, trong kinh Pháp hoa cho biết từ “Văn, Tư, Tu” lần lượt tiến vào mặt trận liễu “ 3 không, phá 5 ấm”. Trước phá sắc ấm, là vọng tưởng kiên cố thứ nhất, như Bồ Tát Hỷ Kiến đốt thân cúng Phật, là biểu thị vì đạo quên thân, tuy vào đống lửa phiền não lớn, cũng không sợ, không lui và cũng hiểu được nhân không mà thu “Động” về “Tĩnh”.


Ở trong cảnh tĩnh, ngất rồi sống lại không đam trược cảnh tĩnh, mà phải phát giác, không rơi vào hôn trầm, tỏ rõ tính nghe thường sáng, ánh sáng trí tuệ yên lặng nhưng vẫn soi (Tuệ quang tịch chiếu) không phải tĩnh như núi đá vô tình.


Theo di âm Thiền sư Hoàng Bá cũng dạy: “Không những quên hình với nguội tim, đó là bệnh rất khó chữa” (Mạc chỉ vong hình dữ tử tâm, thị cá nan y bệnh tối thâm). Ý nói phải rất tỉnh táo. Rồi lại bổ cả hai cánh tay, tỏ ra là đã quên cả động, tĩnh. Đã điều khiển được cả nhân – ngã. Rồi lại thề được sống lại, là tỏ rõ bỏ được cả hai cánh tay, được phúc đức và trí tuệ của Phật. Bởi thế Bồ Tát đã được Phúc đức và Trí tuệ từ hạnh thuần hậu đem lại. Do vậy mà sự nghiệp hoằng Pháp lợi sinh của Bồ Tát được trọn vẹn.


Cũng tương tự như sự nghiệp hoằng Pháp lợi sinh của đức cố Pháp chủ đại lão Hoà thượng thượng Tâm hạ Tịch đã tuỳ sức cố gắng noi theo hạnh của các bậc Bồ Tát xưa kia. Thực đáng làm gương cho đời sau phỏng hiệu.


Cho hay không cổ chẳng thành kim


Công án đời xưa đã học sam


Gương sáng Dược Vương Ngài phản ảnh


Hạnh hay Hỷ Kiến Tổ lưu tâm


Nghe kinh được định thành minh đức


Vị Pháp quên thân bỏ độc tham


Đã chứng nhân không lìa ngã chấp


Lắng lòng mãnh tỉnh học tri âm.


HT. Thích Phổ Tuệ – Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here