Trang chủ Diễn đàn Đức Phật giải phóng con người – Giải phóng Phụ Nữ

Đức Phật giải phóng con người – Giải phóng Phụ Nữ

112
0

– Đức Phật không cho rằng chỉ có Ngài là đấng tối cao, là Phật duy nhất; bằng tuệ giác siêu việt đức Phật tuyên bố rằng: ” Tất cả chúng sinh đều đầy đủ Phật-tính sáng suốt nên tất cả chúng sinh đều là Phật sẽ thành, ta đây là Phật đã thành”. Trong kinh điển nhà Phật thường hay nói 3 đời, 10 phương chư Phật. Quy-y Phật không có nghĩa là suốt kiếp ngàn đời chỉ làm con của Phật, làm dân của Phật mà là để học theo Phật để rồi thành Phật.

– Không những Phật và chúng sinh “thể tính” bình đẳng, mà cứu kính thành tựu của Phật giáo là “muôn pháp” đều bình đẳng tuyệt đối (chính là lý Bát Nhã cứu kính, lý bất sinh bất diệt,….)

– Đức Phật là nhà giải phóng giai cấp: Dựa trên kinh điển Vệ-đà của Bà-la-môn giáo (đạo Hin-đu), xã hội Ấn Độ từ xa xưa (tàn dư vẫn còn đến ngày nay) được chia làm 4 giai cấp rất hà khắc: 1.Đạo sĩ Bà-la-môn; 2.Tầng lớp vua quan; 3.Hàng sĩ, nông, công, thương; 4. Thành phần nô lệ. Giai cấp thống trị thì đời đời đều cao sang quyền quý vì được sinh ra từ nơi miệng, nơi cổ của trời Phạm-thiên, tầng lớp hạ đẳng thì kiếp kiếp phải làm nô lệ thấp hèn do sinh ra từ gót chân của trời Phạm-thiên vậy. Nhưng đức Phật vốn xuất thân từ hoàng tộc cao quý đã tuyên bố rằng: “Như tất cả nước mắt đều cùng mặn, máu cùng đỏ; không có giai cấp cao quý hay thấp hèn, duy chỉ có đạo đức nơi mỗi con người có cao quý hay thấp hèn mà thôi”. Trong Tăng đoàn của Phật có đầy đủ các thành phần giai cấp theo Phật tu tập, tất cả đều bình đẳng, như chàng nô lệ Ưu-ba-ly do xuất gia trước nên làm sư huynh, thái tử Nan-đà em trai đức Phật vì xuất gia sau được làm sư đệ.

Nàng Sujata dâng cháo sữa cúng dường Đức Phật

– Đức Phật nhà giải phóng phụ nữ: Luật me-nu của Bà-la-môn giáo qui định, khi người cha chết, nếu không có con trai nối giỏi thì tất cả tài sản đều xung vào công quỹ; chồng đánh hay giết vợ cũng như đánh, giết nô lệ đều không bị pháp luật sử tội; phụ nữ là xấu xa, hèn hạ, nhơ bẩn nên không được tham gia tế tự, không thể tu tập giải thoát; ….; Dẫu biết rằng phụ nữ đi tu trong hoàn cảnh xã hội đương thời là rất khó khăn, nhưng đức Phật vẫn cho người nữ xuất gia tu tập và tuyên bố rằng bất luận là nam hay nữ nếu quyết tâm tu tập theo đúng chính pháp thì đều có thể chứng đắc quả giải thoát.

– Đức Phật không phải là đấng sáng tạo thế giới. Ngài dạy rằng muôn pháp đều do nhân duyên sinh.

– Đức Phật không phải là vị thần linh ban phúc, giáng họa. Ngài dạy rằng phúc, họa do mỗi người tạo nên; người tạo nghiệp lành sẽ được quả báo lành, người tạo nghiệp ác sẽ bị quả báo ác. Vận mệnh của mình do mình quyết định theo lý nhân quả nghiệp báo.

– Giới luật Phật chế dành cho Phật tử tại gia không bị bắt buộc, chẳng phải là gông đeo vào cổ làm mất tự do mà là nền tảng đạo đức để điều chỉnh hành vi cho trong sáng để được an lạc trong đời này và giải thoát cho đời sau.

                                               Tỷ Kheo: Thích Đạo Duyệt

                                     ( Trụ trì chùa Ninh Tảo – Tỉnh Hà Nam)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here