Trang chủ Blog chùa Chùa Bằng thành kính kỉ niệm ngày Bồ Tát Quán Thế Âm...

Chùa Bằng thành kính kỉ niệm ngày Bồ Tát Quán Thế Âm xuất gia 19-9

137

Bồ Tát Quán Thế Âm – là vị Bồ Tát hiện thân của lòng từ bi, cứu khổ cứu nạn và ban vui cho tất cả chúng sinh. Với nhĩ căn viên thông, Ngài luôn lắng nghe tiếng kêu khổ với nguyện đại bi, cứu độ tất cả. Không có chúng sinh nào mà không được cứu độ khi thành tâm nghĩ, nhớ, niệm danh hiệu của Ngài thì mọi việc đều tòng tâm mãn nguyện. Lời giáo pháp đã mang đến cho hàng phật tử niềm tin chân chính, và luôn tưởng niệm đến danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát để được cảm ứng với Bồ Tát.

Để cảm niệm ân đức cứu khổ của Ngài, hàng Phật tử đã cùng chư tôn đức hành trì lễ ngũ bách danh, 500 danh hiệu Bồ Tát trong kinh. Đó là phương tiện giáo hóa chúng sinh của Ngài, nguyện cứu tất cả chúng sinh thoát khỏi mọi sự khổ đau.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được: